AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

HASAN YAZICI
Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, hyazici@sakarya.edu.tr

İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər tərəfindən kəşf edilib. Tezis elmi cəhətdən öz sübutunu tapdı. İlk yazılı Türkçə sənəd 8-ci əsrdən etibarən deyil, on min il əvvəl, Heroqlif, Etrusk və Sanskrit əlifbası ilə yazılı yazılar indiyə qədər yanlış oxundu. Yazılar, Orta Asiyanın qədim dövrlərindəki "tamgalardan" istifadə edərək arxaik Türk məntiqinə əsasən yazılmışdır. Ona görə də bunları arxaik Türk məntiqinə görə oxumaq lazımdır. Yalnız ingilis, fransız və almanı bilmək istəyən mövcud tarixçilər Orta Asiyanın mənbələrini oxumamışlar və tarixi Orta Asiya türklərini bilmirlər, çünki tarixi yazılara tarix yazmaq məcburiyyətində qalmışdılar. Buna görə, tariximizi xarici tarixçilərdən öyrənməli və səhv olub olmadığını öyrənməliyik.

Türk dili 2 qrupdan, 8 qoldan və 41 dialektdən ibarətdir. Bütün türk dillərini bilməyən bir alim tərəfindən edilən tarixi araşdırmalar və tədqiqatlar düzgün nəticələr verməz. Osmanlıda istifadə etdiyimiz və söhbət etdiyimiz Anadolu dialekti kökdən Ərəb və Acemin təsiri altındadır. Buna görə Osmanlı Türkçəsində araşdırma ilə nəticə əldə etmək çox çətindir. Assur dövründə də Subarca (M.Ö. 2000) danışılmışdır. Assuriyanın paytaxtı olan Prototürkcə adı, Ant-Ub Uçuğ, yəni "ən yüksək anlaşma rəhbərliyi"- deməkdir.

Türklər tarix boyunca kütləvi şəkildə altı yerdə tapıldı: Issıkk gölü və ətrafı, Ural dağlarının cənubunda, Sölengetaş mağarasının dolayları, Tavas və onun ətrafı (türklərin əsas evi, Qazaxıstan), Sibir Ulukent hövzəsi, Şərqi Anadoluda Ərzurum bölgəsi, Cənub- qərbi Fransa.

Türklərin tarix boyu toplum halında yaşadıqları yerləri dəlilləriylə tarixdə ilk dəfə Kazım Mirşan, oxunan mətnlərdən əldə etdiyi sənədlərlə ortaya qoydu. Anadoludan İtaliyaya köçən Etruskanların yunanlardan əlifbanı götürdüyü tezisini yalana çıxardı. Əksinə, o, yunanların Etrusklardan əlifbanı aldığını sübut etdi. Avropada açılmış bir çox yazı yunan və ya latın dillərinə görə oxunur, buna görə də mənasız və absurd mətnləri ortaya çıxır. Bununla birlikdə, eyni epiqraflar Ön Türkcədən istifadə edərək tamğalar vasitəsiylə oxunur. Norveç, İsveç, Portuqaliya və Fransanın mağaralarındakı mətnlər, Türk tamğaları ilə oxunduğu zaman əhəmiyyətlidir. Lakin bu həqiqət Qərbə sərf eləmir. Haluk Tarcan deyir: "Bu gün Skandinaviya ölkələri Skandinaviya Runik yazıları öz mənşəyini Dnepr bölgəsində (köhnə Ön Türkcədə adı Ozu çayı - Özü Ogız) axtarmaqdadır. Dnepr bölgəsində Bir Oy Bil dövləti vardır. Skandinaviyalılar üçün digər bir axtarış məntəqəsi Val Kamonikada İtalyan Alpləridir. İtalyan Alplərində əvvəlcədən Ön Türkcə yazılar tapılmışdır".

Skandinaviyada runi yazı icad etməyiblər, onu kənardan gətirdilər. Tapıntılar, Runi yazıları haradan gəlmiş ola bilər? Tapıntıların Ön Turkcə ilə yaxın oxşarlığı vurğulanır. Haluk Tarcan Qərbdəki Türk əlyazmalarının faktlar və paralelləri araşdırdı. Ön Türkçə yazını görməyə alışdığı və əlifbaları bildiyi üçün əvvəl Fransadakı mağaralardakı yazıları, sonra Portuqaliya və İspaniyadakı yazıları kəşf etdi. Kazım Mirşana tapdığı yazıları göndərdi, bunların hamısı Mirşan tərəfindən oxundu və yazıların dili Türkcə idi.
AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
Anadoluda Sinop, Çatal-Höyük və Side hamam yazılarını tapdı. Tədqiqatlar hər gün genişlənirdi. Bu, əvvəlcədən türklərə immiqrant kimi çox böyük bir əraziyə yayıldığını göstərir. Ön Türklərin köçəri olaraq yayılmasının sübutu olan damğa və kitabələri yanında atəş kultuna işarə edən kül qabları, atəş evləri və aksak dartılı musiqilər ulu atalarımızın getdikləri yerlərdə mədəniyyətlərə hakim olduqlarını, getdikləri yerlərin dib mədəniyyətini meydana gətirdiklərini ortaya çıxarır.

Şərqi Anadoluda e.ə. 15000-ci illərə aid olan qaya resimləri, yazılar isə e.ə.7000-ci illərə aiddir. Antalya-Beldibi yazıları e.ə. 7000-ci illərə aiddir. Fikirtepe-İstanbulda e.ə. 6000-ci ilə məxsus qablardan ikisi OK və OZ tamğaları vardır.

Avropa dillərinin mənşəyi Ön Türkcədir tezisinə sahiblənmə ölkəmizdə daha öncə də olub. "Öz-Türkcə" hərəkatı, daha sonra "Günəş-Dil nəzəriyyəsinə çevrildi". 1935-ci ildə Günəş-Dil nəzəriyyəsi H.F. Kvergik kitabına əsaslanaraq, Türk dilinin daş və mədən dövründə mədəniyyət sözlərini köç yolu ilə dünya üzərindəki bütün dillərə yayan köhnə və böyük bir mədəniyyət dili olduğunu müdafiə edən nəzəriyyə, dövrün ziyalıları tərəfindən dəstəklənmiş, ancaq müasir nəzəriyyələrə məğlub edilmişdir. Avropanın ən yüksək dağları Alpdir. Alp hansı avropalı dildə mənası var? Heç birində...

Ancaq Türk dilində mənası var. Alp- böyük, yüksək. Balkanlarda ən yüksək dağ deməkdir. Balkan. Türkmənistandakı Balkan dağının adını Balkanlara bolqarların Xəzər sahillərindən köç edərkən gətirdikləri aydın olur. Xəzər regionunda istifadə etdikləri addan burada istifadə ediblər.

Bu gün Türkcənin ağrılı halı, lakin lazımi diqqətini görməmiş işlərin birdən-birə dayandırılması və ya bağlanması günbəgün artmaqdadır. Türkcə, xüsusilə də Amerikalı İngiliscəsi tərəfindən təcavüzə uğramaqdadır. Türk Dil Qurumunun kifayət qədər işləməməsi ağır vəziyyətdir. Əcnəbi bir sözün Türkcəyə girməsi, xarici bir dilin qrammatikasının Türk dilinə tətbiqi ilə müqayisədə daha az təhlükəlidir. Dilimizin ən böyük problemlərindən biri, ingilis dilinin qramatikasından dilçilikdə istifadə etməkdir. Dərin köklü mədəniyyəti pozmaqda ən vacib amil dildir.

Haluk Tarcanın fikrincə, Avropanın, Qərbin dili özünə aid deyil, onun dili xaricdən gəldi. Hind-Avropa dili olaraq xaricdən gəldi. Ancaq Hind-Avropa dilinin mənşəyi də aydın deyil. Avropanın yazılarının Finikiyadan gəldiyi qəbul edilir. Bununla belə, Avropanın yazısı Orta Asiyadan birbaşa türklərlə birgə gəldi.

14.000 il bundan əvvəl Şimali İspaniyadakı Lasparsiya mağarasında Türkcə yazılmış bir yazı var. Ön Türkcə "Ökük" sözü çox vacibdir və "İlahi" anlamındadır, bu söz 14 min öncə istifadə edilmişdir.

Kazım Mirşanın şok şərhlərini dəstəkləyən Norveçli Shell Artun adlı bir professor var. Norveç Elmlər Akademiyasında ona dəli kimi baxılır. Çünki 1994-cü ildə universitet jurnalında yazdığı məqalədə deyilirdi: "Şərqdən gələn runik yazılar Orta Asiyadan gəlmişdir və 2000 ildən bəri bilinən şeylərdən daha qədimdir ".

Shell Artun Runik yazını Alman mənşəli deyil, türk mənşəli və ya Asiya mənşəli olduğunu söyləyirdi.

Avropanın yazısı, dini və dili özlərinə aid deyil və belə bir mənşəyə malik deyillər. Herodot deyir ki, İlk (Kitab. 57) Pelasqın nəslindən olan Attica xalqı Ellinləşən zaman dillərini dəyişdilər. Pelasqlar Etruskdür, Türkdür! Bunu Yunanlılar, Qərblilər asanlıqla qəbul edə bilməzlər. 6000 il əvvəl bir Yunan yazısı göstərsinlər görək!

Qərblilər uzun müddət Avropa mədəniyyətinin quran, latın mədəniyyətinin kökündə Etruskların durması ilə razılaşdılar. Öz soylarını axtaran Avropalılar 1780-ci ildə Etrusk yazılarını tapınca bayram edib sevindilər ki, "bizim kökənimiz tapıldı", ancaq onlar Etruskcanı onlar heç zaman oxuya bilmədilər. Etrusk yazılarındakı Yunan sivilizasiyasını tapmağa ümid edən Qərb, Ön Türklərlə rastlaşınca mövzunu "qatlayıb palazaltı" etməyə üstünlük verdilər.
Avropalı alimlər, Etrusk yazılarını gizləyərkən, yazıların bilinməyən bir irqin oxunmaz yazısı olduğunu yazırdılar.
AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
Avropanın tarixi çox gəncdir. Yunanca yalnız 2700 il bundan əvvəl, Fransa 1500 ildən bəri tarixin səhnəsində olmuşdur. Tarixlər 501-ci ildən başlayır. Atilla 452-ci ildə öldü. İngiltərənin tarixi 1500 ildir. Avropadakı ən uzun müddət Almanlara məxsusdur və bu, 2100 ildir. Avropalılar deyirlər ki, Avropanın ən qədim sivilizasiyası Yunan sivilizasiyadır. Qədim Etruskların yunanlardan əlifbanı aldıqlarına inanırlar. 754-cü ilə aid Marsiliana taxtasını sübut olaraq göstərmişlər. Heç bir əsas yoxdur, baxmayaraq ki, Marsiliana taxtasının əlifbaları Etruskların Yunanıstandan alındığını qəbul edir. Lakin, ziddiyyətlər yetərincədir. Nə Fenikyalılar, nə də Yunanlılar tarixdə heç bir əlifba yaratmayıblar. Etruskların 7 ayrı əlifbası var. Əlifba yaradan yeganə xalq Etrusklardır.

Mövcud olan məlumatlara baxmayaraq Qərblər inadla davam edirlər ki, Etrusklar əlifbanı yunanlardan alıblar. Mirşan A, B, C, D, E hərflərinin hələ də Etrusk əlifbasında, Marsiliana taxtasında istifadə edildiyini göstərərək sübut gətirir. Marsiliana taxtası Etrusk yazılarının İtaliyada tapılmış bir nümunəsidir.

Avropalılar ilk sivilizasiyanı İtaliyaya yunanlıların gətirdiklərini qəbul edirlər. Avropalılara görə, Etrusklar yunanlardan əlifbanı götürdülər. Ancaq ortada göz yumulan bir həqiqət daha var. Dünyanın əlifbası üzərində işləyən yeganə insanlar Orta Asiya Türk əlifbasını yaradan Türk və Etrusk xalqıdır.

Əlifba üzərində heç bir işi olmayan yunanlardan Etrusklar əlifbanı necə kopyalaya bilərdilər? Qeyri-mümkündür!

Yazılardan aydın görünür. Etrusk əlifbasında olan hərflərin qarşısında Yunanlar ona bənzər öz hərflərini qoydular, amma əlifbanın prinsiplərini dəyişdirmədilər. Avropanın çox illərdir belə bir irrasional fikri qəbul etməsi çox düşündürücüdür

Üstəlik, heç bir yazı oxumadan, yazını çözmədən! Oxuduqları yeganə şey adlardır. Onlar məna verən bircə söz də oxumamışlar.

Hazırlayan: Selim Sarısoy

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR
29 yanvar 2019 /

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

Похожие новости

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

Hasan Yazıcı Pre-Turkish is the Origin of the European Languages Xülasə: Türk dili dünyanın ən qədim və ən çox danışılan dillərindən biridir. Qədimliyinin dərinliyi və yayğınlığı digər dillərlə

TANRININ TÜRKLƏRİ...

Kazım Mirşan "Mən Kazım Mirşan; Ulukem, Baykal, Lena, Altay, Talas, Monqolustan, Başqırdıstan, İskiteli, Val Camonica, Anadolu, İsveçrə, Etrüsk, Yunanıstan, Makedoniya, Fransa, Portuqaliya, Pra

"FARS" VƏ "İRAN" SÖZLƏRİNİN KÖKƏNİ

Eramızdan əvvəl 650-ci il - 330-cu illəri əhatə bir dövrdə dili Elamca olan Əhəməni dövləti fars dövləti deyildir. Əhəməni Dövləti Elam mədəniyyətinin əsasında yüksəlib və Anşan hakimiyyətinin varisi

ANATOLİY KLYOSOV: "YASAQ EDİLMİŞ TARİX"

Rus dilindən tərcüməsi Tariyel Azərtürkündür DNT-Genealogiya təliminin yaradııcısının dedikləri bizim "Türkün Qızıl Kitabı" İkicildliyində mixi yazılar əsasında ortaya çıxartdıqlarımız elmi

Yazılı mənbələrin paradoksları

Firudin Gilar Bəg Hər hansı bir xalqın tarixini öyrənmək üçün, araşdırıcılar mənbələrə müraciətlər edirlər. Lakin mənbələrdə yazılanlar çox zaman bir-biri ilə düz gəlmir. İnsanların çoxu elə bilir
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Təqaüdə çıxan müharibə veteranları öz haqlarını arayırlar...TAM MƏXFİ: LƏNƏTLƏNMİŞ "BEYNƏLMİLƏL"...ADOLF HİTLERİN SON MÜSAHİBƏSİ: "...mən yəhudilər haqqında düşünə bilmərəm"ŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLI "YÜRÜYÜN ALPLAR" OXUDU - VİDEOVova Vartanov: "Bütün silahlarınızı verin, bəlkə hansısa əraziləri qaytararıq"Yəhudi diasporu Xocalı qurbanlarını yad edəcək"Valideynin məktəbdə bir günü" ...Erməni alan və qızını erməniyə ərə verən Ağadadaş Kərimov​ görüşdən qovuldu - VİDEOBAŞSAĞLIĞI“Xocalı üçün paylaş” Beynəlxalq Sosial Media Kampaniyası keçiriləcəkPrezident Bakıda nazirlərin V iclasında iştirak edibÖLKƏ XARİCİNDƏ PREZİDENTƏ QARŞI HƏDYAN SÖYLƏYƏNLƏRİN BU ERMƏNİLƏRDƏN HEÇ BİR FƏRQİ YOXDURSiyasi manipulyasiyanın 10 üsulu...Almaniyanın snayper silahı Qarabağ terrorçularında...İran Avrasiya İttifaqına qoşulacaqmı?Dağlıq Qarabağ müharibəsi veteranları adına alınan və onlardan xəbərsiz xərclənən qrantlar - VİDEODAHA BİR ZABİTİMİZİ İTİRDİK...NAZİR S. BABAYEV MÜHARİBƏ ƏLİLLƏRİ, VETERANLARI VƏ ŞƏHİD AİLƏLƏRİ İLƏ BİR ARAYA GƏLDİUTX xəbərdarlıq etdi: Rusiyanın FTX-nin məbədlərə hücum edəcəkləri faktları üzə çıxdı“Bəziləri islahatları öz adlarına çıxırlar” - Siyavuş Novruzov onları İTTİHAM ETDİTürk torpaqlarında YƏHUDİ DÖVLƏTİ - “Ağ kəklik” ƏMƏLİYYATI VƏ...İnək sağan, ikinci əl geyimlər alan kənd qızı necə prezident oldu?“Qarşıdurma istəmirik” – İsveçrədən ermənilərə rədd cavabıÇeçen-azərbaycanlı davasının səbəbkarı ermənidirUnutmağa haqqım yox...PREZİDENT TƏLƏBƏLƏRƏ SÖZ VERDİ - SUMQAYITŞƏMİSTAN ƏLİZAMANLININ 60 YAŞI QEYD EDİLDİ“Biz onun gəlirini görmürük, amma kasıb saymamalıyıq”Köçəryanın oğluna qarşı cinayət işi açıldı8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarERMƏNİLƏRİN BİRİNCİ ÇARI ASSURİYALI ÇIXDI...QULDURBAŞI ANDRONİKİN ABİDƏSİ SÖKÜLDÜ - SOÇİHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!AVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ...SAAKAŞVİLİ DAHA BİR ƏSİLSİZ ERMƏNİ İDDİASINI PUÇA ÇIXARDIXalq yazıçısı Sabir Əhmədliyə ögey münasibət - NAZİRƏ MÜRACİƏTFuad Abbasov Yevseyevi yerində oturtdu...VİDEORƏHMƏTLƏ ANIRIQ: OZAN ARİF (VİDEO)BAŞSAĞLIĞIRUSİYANIN YENİ NƏSİL SİLAHLARIMüharibə veteranları Sahil Babayevdən Prezidentə ŞİKAYƏT edəcəklər: "Naziri işdən çıxarın, cənab prezident!"AVMVİB TƏLTİF EDİR...BAŞSAĞLIĞIAVMVİB ALLAHVERDİ DƏRDİ TƏLTİF ETDİ8 yaşından 80 yaşa qədər olan bütün qadınlar təcavüzə uğradılarAzərbaycanlılar və çeçenlər arasında nə baş verir?Rusiya və Ermənistan Xİ nazirləri Münhendə görüşüblər- iki erməni Qarabağ münaqişəsindən danışıblarPrezidentdən Siyavuş Novruzovla bağlı SƏRƏNCAM“Petrosyan Qarabağı qaytarırdı, Paşinyan isə…”ERMƏNİLƏR AZƏRBAYCANA NECƏ AYAQ AÇDILAR?Skiflər, saklar, massagetlər, talışlar və azərilərQARADAĞLI FACİƏSİNDƏN 27 İL KEÇİR...AĞDAM RAYON İH BAŞÇISI SAKİNLƏRLƏ SƏYYAR GÖRÜŞLƏRİNİ DAVAM ETDİRİBErməni gey özünü qadın idmançı kimi təqdim edib – FOTOLARŞƏHİDİN ANIM GÜNÜ QEYD EDİLDİ...40 ton qızıl və 17 ton gümüş... - ABŞ və İŞİD arasında anlaşmanın SENSASİON DETALLARINEFTİN QİYMƏTİ ARTIRErmənistanın Suriyaya əsgəri birlik göndərməsi Dövlət Departamentini qəzəbləndiribAVMVİB SUMQAYIT ŞƏHƏR ŞÖBƏSİNDƏŞəhid Etibar Əliyev adına 162 nömrəli tam orta məktəbə mediatur keçirilibBAŞSAĞLIĞIİbn Sinanın xəstəliklərlə bağlı 4 ÜNSÜR SİRRİSAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 3: Onlar doğma yurdu öz canları kimi qorudular...Azərilər kimdir: "Talışlar və tatilər, yoxsa Azərbaycan türkləri?” - II məqaləSoçi görüşü bölgəyə sülh gətirəcəkmi?Rusiya yazıçısı Qarabağda dəfn edilməyi arzuladı...Mehriban Əliyeva: "Gəncə ilə bağlı bütün problemlər mənim diqqət mərkəzimdədir"Bakı və Ankara hərbi protokol imzaladıMehriban Əliyevaya Gəncədə "Qurani Kərim" hədiyyə edildiMən sənin nəyini sevim, ey Vətən?İlham Əliyevdən icra başçısı ilə bağlı sərəncam101 ildən sonra 101 müəmmaBu gün Hərbi Hava Qüvvələri günüdür"Azərbaycana “sabit Qarabağ” lazım deyil, bizə AZAD QARABAĞ lazımdır!"AVMVİB-DƏ YENİ TƏYİNATOZAN ARİFİ RƏHMƏTLƏ ANIRIQ: YA QARABAĞ, YA ÖLÜM!SHXÇDX-nin yaradılmasının 7 illiyi qeyd olunubYerli sakin istədi, Prezident söz verdiİranda canlı bomba saldırısı, ölü 20, yaralı sayı 20İLHAM ƏLİYEV: Mənə güc verən xalqın inamıdır - VİDEOAzərbaycanda korrupsiyanın daha çox qeydə alındığı sahələr açıqlanıbİlham Əliyev əsgərlərlə birgə nahar etdiAbituriyentlər bu ixtisasları seçə bilməyəcəklərOZAN ARİF BİZLƏRİ TƏRK ETDİ...Savaş xatirələri: Türk jurnalistinin yazdıqları...SAVAŞ HEKAYƏTLƏRİ - 2: BUNLAR XƏYAL DEYİL, OLMUŞ HADİSƏLƏRDİR...Tanıyın, tanıdın: "Snayper" ləqəbli Elçin HəsənovAVMVİB RAYON ŞÖBƏLƏRİ ANIM TƏDBİRİNDƏ İŞTİRAK EDİBLƏR...DAHA BİR ERMƏNİ ƏSGƏRİ CƏHƏNNƏMƏ "YOLA DÜŞDÜPrezident İlham Əliyev: Milli maraqlar nəyi diktə edirsə, biz xarici siyasətdə onu da etməliyik və edirikGÖRKƏMLI RƏSSAMIN DOĞUM GÜNÜDÜR...Şəmistan Əlizamanlının ifası Ərdoğanın xoşuna gəldi - VİDEOPaşinyandan Qarabağla bağlı GÖZLƏNİLMƏZ MÖVQE: Azərbaycan tərəfi danışıqlarda...Erməni general Qarabağ üçün HƏRƏKƏTƏ KEÇDİ - Torpaqlarımızda ölüm-dirim SAVAŞI BAŞLADIPAŞİNYAN HƏRBÇİLƏRİNİ SURİYAYA NİYƏ GÖNDƏRDİ?Azərbaycan türklərinin Qızılbaşlar imperiyası fars dövlətinə necə çevrildi? –"REGNUM"UN ARAŞDIRMASIPrezident bu mahnıları oxumağı qadağan etdiTARİX BİR NÖQTƏDƏN VƏ BİR ANDAN BAŞLARPrezidentlər yenidən Soçiyə toplanırErməni əsgər öldürüldü
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ