TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR

TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR
Doç.Dr.Yonca ANZERLİOĞLU

(Əvvəli:http://fedai.az/index.php?newsid=4614)

Bu məzmunda, xüsusilə Qaramanoğulları Bəyliyinin hökm sürdüyü Orta Anadolu və buna bənzər şəkildə cənub Mərmərə bölgəsi olduqca diqqət çəkici bir xüsusiyyətə malikdir deyilə bilər. Bu səbəbdən, bu gün artıq əldəki tarixi məlumatlar göstərir ki, bir zamanlar öz qəzetləri və kilsələri ilə Türk olduqlarını bütün dünyaya elan etmələrinə baxmayaraq zorla Yunanıstana göndərilmiş olsalar da heç bir zaman Yunan cəmiyyəti içində ərimədən və davamlı "Türkospori", yəni Türk toxumu olaraq adlandırılan Qaramanlı Ortodokslar geniş Türk inanclı toleriantlıq coğrafiyasının bir hissəsidir.

Tarixi məlumatlarda Qaramanlı Ortodoks Türkləri (Giriş)

Lozanna danışıqlarının davam etdiyi dövrdə 1923-ci ilin yanvar ayında Türkiyə ilə Yunanıstan arasında imzalanan Türk-Yunan Əhali mübadiləsi adlı Konvensiya və Protokola uyğun olaraq Qərbi Trakiya istisna olmaqla Yunanıstanda yaşayan yunan əsilli müsəlmanlar ilə İstanbul xaric, Türkiyədə yaşayan Türk əsilli Rum Ortodokslar qarşılıqlı mübadilələrə məruz qalmasına qərar verildi. Bu məzmunda, Yunanıstanda yaşayan müsəlmanlarla Anadoluda yaşayan bütün Ortodokslar qarşılıqlı köç etmək məcburiyyətində qaldılar.

Bu köçün bütün Milli Mübarizə dövrü ərzində Yunan ordusunun irəliləməsinə dəstək olan Rum Ortodokslarından fərqli olaraq, Anadolunun işğalına onların tam tərsi olan bir münasibət göstərən Fənər Rum Ortodoks Patrikxanəsi Ankara hökumətinin yanında yer almaqla son dövrdə qurmuş olduqları Anadolu Türk Ortodoks Patriarxlığının damı altında toplananlar arasında özlərinə Türk Ortodokslar deyən Qaramanlı Ortodoksları da əhatə etmişdi.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi Milli Mücadilənin son dövründə özlərini açıq bir şəkildə Türk Ortodoks olaraq adlandıran və o tarixlərdə isə Ortodoks Rum cəmiyyəti içərisində ayrı bir kimliklə "Zımmiyan-ı Karaman və ya Karamanyan" olaraq adlandırılan bu birlik üzvlərinin kim olduqları bu günə qədər müzakirə edilən bir mövzu olmuşdur. Bu məqalədə Qaramanlı Ortodoksların bu tarixi müddətdəki izlərini əldəki məlumatlar işığında araşdıracağıq.

Din və Dil

Osmanlı idarəçiliyi altında dinin əsas götürüldüyü Millət sistemi daxilində Ortodoks milləti tərkibinə daxil edilən Qaramanlıların da, bütün digər birliklər kimi, ictimai varlıqlarının ən təməl ünsürünü dinləri meydana gətirmişdi. İçində yaşamış olduqları cəmiyyətə baxıldığında dinləri, onları digərlərindən ayıran əhəmiyyətli bir xüsusiyyətləri idi.
TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR
Ancaq bu xüsusiyyətləri qədər, onlara xitab olaraq qələmə alınan Yunan əlifbası ilə Türkcə yazılan və ədəbiyyatda Karamanlıca əsərlər olaraq adlandırılan əsərlərin xitabları xaricində ən əhəmiyyətli xüsusiyyətləri olaraq əsərlərin dili diqqət çəkməkdədir. Karamanlıca əsərlərdə xristianlar və ya Anadolu xristianları, Ortodoks Xristianlar, qardaş xristianlar və dindaş olaraq xitab edilmişdir (Balta 1990: 82) və onlara xitab olaraq yazılan bu kitablar Yunan deyil, Türkcədir.Osmanlı idarəsi altında şəxsiyyəti təyin edici faktorun din olması baxımından Patrikxanə də din və soy arasında bağ olduğu inancı qarşısında dini xitabların ön plana çıxması təbii olaraq qəbul edilməlidir.

19-cu və 20-ci əsrlərdə xalq-dövlətlərin meydana gəlmə müddətində, Fənər Rum Ortodoks Patrikxanəsinin bütün səylərinə baxmayaraq, bu insanların özlərini bir Yunanlı olaraq ifadə etmədikləri də diqqət çəkicidir. Yunanıstan bir Qaramanlı üçün Vətən və ya məmləkət çağırılası bir yer deyil. Onun üçün vətən Anadoludadır. Elines-Yunan, yunanca danışanları bildirmək üçün istifadə olunan bir termindir. Heş biri yunanca danışmaz, yunanlı deyil, Anadolu Rumlarıdır. Danışdıqları dil təmiz Türkcə, ancaq sadə türk dilidir (Balta 1990: 84).

Digər tərəfdən, onların inanc olaraq, eyni dini Yunanlarla bölüşdürməsi və Ortodoks Kilsəsinə aid olmasıdır. Rəsmi olaraq yunanlarla eyni dini paylaşdıqları və ortodoks Kilsəsinə aid olmalarına baxmayaraq, bu, yunan milli şüurunu daşımaq demək deyil. Çünki, 19-cu əsr ərzində var olan milliyyətçilik hərakatları ilə Patrikxanənin Yunanıstan dəstəkli fəaliyyətləri çərçivəsində özlərinin əslən Yunan etnik şəxsiyyətinə sahib olduqları təbliğatlarına çox az Qaramanlı müsbət cavab vermişdir. Yunanıstandakı hadisələrə, hətta səssiz və ilgisiz qalaraq Yunanıstan arzulayan müsbət yanaşma göstərmədilər (Benlisoy və Benlisoy 2000: 83-84).

Karamanlılar inanc olaraq Yunanlılarla eyni kilsəyə mənsub olub, Ortodoks inancının tələb etdiyi dəyərlər xaricində Yunanlı Ortodokslarla çox da bənzərlikləri yoxdur, əksinə sosial-mədəni strukturları çərçivəsində daha çox müsəlman Türk qonşularına ciddi oxşarlıqlar göstərməkdədirlər.
TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR

Bu vəziyyət, qaçılmaz olaraq Qaramanlıların ağılında bir dualizmə səbəb oldu. Bu dilemmanın ən təəccüblü elementi dildir. Müsəlman türkləri ilə eyni kateqoriyasında ortodoks olduğuna görə meydana çıxan dilemma, danışdıqları dil baxımından aydın şəkildə görünür:

Gerçi Rum isek de Rumca bilmez Türkçe söyleriz
Ne Türkçe yazar okuruz ne de Rumca söyleriz
Öyle bir mahludi hattı tarikatimiz vardır
Hurufumuz Yonanice Türkçe meram eyleriz(Şakiroğlu 1974: 761_)

Dil, cəmiyyətlərin sahib olduqları mədəniyyətlərinin ən vacib elementidir. Buna görə də, cəmiyyətlərin bütün mədəni varlıqlarının nəsillərarası ötürülməsində mühüm yer tutur. Bu baxımdan, ikinci nəsil Qaramanlının mübadilə zamanı Türkcənin qorunması aydın görünür.

Keçmişdə Osmanlı idarəsi altında Karamanlılar sıx olaraq yaşadıqları coğrafi ərazidən və eyni zamanda Osmanlı qarşısında qüvvətli bir Türkmən bəyliyi olaraq uzun müddət mübarizə etmiş olan Karamanoğullarının hökm sürdüyü, Orta Anadolunun əsas alınaraq edilən araşdırmalar ortaya maraqlı nəticələr çıxmışdır.

Bu baxımdan, türkdilli ortodoks nüfusunun sıx olduğu bu bölgədə yunan dilli kəndlərin olması diqqət çəkir. Belə ki, Orta Anadoluda ümumi 81 camaat içərisində Türkcə danışan Ortodoks camaat sayı 49 ikən Yunanca danışanlar yalnız 32 camaatdan ibarət idi. İç qərbi Anadoluda isə mövcud 19 məskunlaşma vahidindən 14-ü Türkcə, 5-i Yunanca, Antalya və ətrafında var olan bütün 6 qəsəbə türkdilli ortodokslardan ibarət idi (Dawkins 1916: 10-38, Pasçalid və Aleksandris ty: 20).

Bu məlumatlara əsaslanaraq, türkdilli ortodoks əhalinin mövcudluğunu, müsəlmanlarla birgə yaşayaraq ticarəti və ya basqıları açıqlamaq mümkün deyil.

Digər tərəfdən, 2000-ci ildə Yunanıstanda aparılan tədqiqat işləri Yunanıstanda yaşayan Qaramanlılar arasında türkcənin hələ də mövcud olduğu və yayıldığı aydın oldu. Yunanıstanın müxtəlif yaşayış məntəqələrində aparılan araşdırmalarda Qaramalıların məlumat mübadilə öncəsi Anadolunun kəndlərində danışılmış dil ilə danışması aydınlaşdı. Bu məzmunda, Yunanıstanda Karditsaya bağlı Kapadokiko kəndi sakinlərinin gündəlik həyatlarında öz aralarında Türkcəni davam etdirmələri və gənc nəsillərə bizim dilimiz dedikləri Türkcəni öyrətməyə çalışmaları əhəmiyyətli bir nümunə sayıla bilər.
TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR
Kayserinin Çukur Köyü, müsəlman və ortodoks məhəllələrindən ibarət qarışıq bir kənd olub. 78 yaşındakı Maria Sütoğlu, kəndlərdə danışılan dil ilə əlaqədar olaraq bunları söylədi: “Türkçe konuşuyorlardı. Buraya gelincik de Türkçe konuşuyorduk. Urumca bilen yok idi. Çocuklarımız bilmiyordu Urumca.Yasak ettiler bizim dilimizi mektepte”.

Qarışıq bir kənd kimi Çuxur nümunəsi bir tərəfə buraxılaraq əhali quruluşu olaraq yalnız Ortodokslardan ibarət Kayseriyə bağlı Taşlık kəndinə baxıldığında isə danışılan dil ilə əlaqədar Serafim Papadopoulos: "... Urumcanı burda öyrəndilər" deyir. Serafim Papdopoulosun böyük qardaşı Mixail Papadopoulos isə kəndin vəziyyətini bu şəkildə açıqlamışdı: "185 xana vardı. Alayı da Rumudu, Türk zəngin idi və kəndlərinə yaxın bir müsəlman kəndi olmadığını" bildirmişdi. 88 yaşındakı Sultan Çiçekoğlu isə kənddə yenə "Türkcəni ... Urumca kim bilir ... Türkcə ...." danışılırdı- deyərkən başqa bir mövzuya diqqət çəkməkdədir və kilsədə ibadət edərkən də: "Türkcə, oxuyurdular" -deyərək danışma dili ilə yanaşı, "ibadət dili Türkcədir"- ifadəsini də vurğuladı.

Ürgüpə bağlı, iki müsəlman kənd arasındakı Potamya-Başköy və Melekopi-Derinkuyu kəndlərində isə əhali tərkibi etibarilə yalnız Ortodoks əhali olub gündəlik danışıq dili rumcadır. Potamya-Başköydə danışılan dil ilə əlaqədar 84 yaşındakı Suzanna Evyenidou evdə Yunanca danışıldığını, xalça toxuculuğunda, ticarət əlaqələrini icra edərkən də Türkcə danışdıqlarını bildirmişdir. Yenə, Ekaterini Evyenidou da kənddə Yunanca danışıldığını, kənd xalqının Türkcəni də anladıqlarını, lazım olduğunda də danışa bildiklerini dilə gətirməkdədir. Evyenidou, evdə Yunanıstan danışdığına toxunaraq, çıxışında maraqlı bir nöqtəyə toxundu. Evyenidou ananın gecə yatmadan əvvəl belə bir duası var:

“Anam söylərdi: Aman Panaiyam, tatlı panaiyam sağdan sola yokla panaiyam. Yoklayasında bekleyesin. Hristos efendinin kilitleri başıma yastık. Yattım sağıma döndüm soluma melekler şahad olsun datlı canıma, gümüş dinime,altın imanıma. Ben de proskinis (?) edeyim gideyim mekanıma” 8.
Bu duanın “Yattım sağıma, döndüm soluma şahit olsun melekler dinime imanıma eşhedüenlailaheillallah ve eşhedüennamuhammedünresulallah” şəklindəki müsəlman Türklər tərəfindən edilən duaya bənzərliyinə burada diqqət çəkmək gərəkdir.

(Ardı var)

Alıntı: Selim Sarısoy

TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR
05 mart 2019 /

TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR

Похожие новости

TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR

Doç.Dr.Yonca ANZERLİOĞLU Tarix boyunca geniş bir coğrafyada höküm sürən Türklər arasında az rastlanan bir xoşgörü ortamında Buddizm, Manixeizm, Yahudilik, Müsəlmanlıq və Xristiyanlıq kimi fərqli

ÖN TÜRKLƏR: PELASQLAR...

ADİLE AYDA "Türklərin İlk Ataları" Keçmiş səfir ADİLE AYDA yazır: "Fransız və İngilis yazarlar nədənsə PELASQLAR ilə ilgilənmirlər ... Ancaq Alman alimlər PELASQLAR üzərinə ciddi əsərlər yazmışlar.

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

HASAN YAZICI Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, hyazici@sakarya.edu.tr İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər

ANADOLU HEÇ ZAMAN YUNAN OLMADI, HEÇ OLMADI...

ANADOLUDA ANTİK ETNOGENEZ Prof.Dr Şener Üşümezsoy Yunan aldatmacaları Qədim Anadoludan söz düşəndə, ilk ağla Yunan mədəniyyəti və Ellin mədəniyyəti gəlir. Batılıların bizə sırıdığı, Avrosentrik

Səfəvi – Osmanlı düşmənçiliyi (Azərbaycan, yoxsa Türkiyə...)

Xaqani Ədəboğlu "Türkçülükdə Səlcuqlu xəstəliyi" kitabından (Əvvəli: http://fedai.az/index.php?newsid=2194, http://fedai.az/index.php?newsid=2199, http://fedai.az/index.php?newsid=2220,
Комментарии
http://erectiledysfunctionpillsonx.com
10 best erectile
erectile dysfunction drugs
erectile method
<a href="http://erectiledysfunctionpillsonx.com/#">erectile enhancement pills</a>

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
NURSULTAN NAZARBAYEV İSTEFA VERDİAVMVİB CƏBHƏ BÖLGƏSİNDƏ XİDMƏT EDƏN ƏSGƏRLƏRİMİZƏ BAŞ ÇƏKDİNursultan Nazarbayev istefa verdiMüdafiə naziri hərbçiləri təbrik etdiTÜRKÜN BAHAR - ISTƏR BAYRAMI, NİYƏ YAD “NOVRUZ” ADIYLA ÇAĞRILMALIDIR AXI?AVMVİB XOCAVƏND ŞÖBƏSİ HƏRBİ HİSSƏDƏ OLUBPrezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyindəVETERANLAR HƏRBİ HİSSƏLƏRDƏKİ ƏSGƏRLƏRİMİZƏ BAŞ ÇƏKDİLƏRBayramqabağı şəhid ailələri yad edildiDünyanı və müharibələri idarə edən Rodşildlər kimdir?DUR YOLÇU !İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdiAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLDİ...ƏLİLLƏRƏ AVTOMOBİL VERİLƏCƏK2019 -cu il Qarabağın azad edilməsi ili olacaq!Səngərin gülü bitmədi...Çanaqqalada şəhid olan 3 min azərbaycanlıÇanaqqala zəfərindən 104 il ötür - VİDEOAvropa İttifaqı prezident İlham Əliyevi alqışladı49 müsəlmanı öldürən terrorçu məhkəmə qarşısına çıxarıldıMOSKVA XATİRƏLƏRİ...Veteran döyüşçülər Şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının məzarlarını ziyarət etdilərARADADAŞDAN QURTULMAMIŞ SİMONYANIN ƏRİ AZƏRBAYCANA "XOX" GƏLİRDaha bir məscidə hücum olub – VİDEOHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!«AĞDAMIN XARABALIQLARI və MƏSCİDİN MİNARƏSİNDƏN SİRLİ ŞƏHƏRİN GÖRÜNTÜLƏRİ» -VİDEOT. Ovanisyan: “Düzünü desəm, gözləyirdim ki, həmin raketləri atacaqlar....”"Ermənilərin torpaq qaytaracağına ümid edənlər bunları görsün və dərk etsinlər ki..."SİYASİ MƏHBUSLAR ƏFV EDİLDİİlham Əliyev OPEC-in baş katibini qəbul etdiƏrmən adı hay-boşlardan alınmalıdır...ERMƏNİSTANDA SİYASİ VƏZİYYƏT GƏRGİNDİRBöyük Britaniya parlamenti Facebook-u ittiham edirAzərbaycanlı rejissorun filmi Kann festivalında iştirak edəcəkAVMVİB XOCAVƏND ŞÖBƏSİ TƏDBİR KEÇİRDİTerroru törədən xristianlardır, amma müsəlmanlara terrorçu deyirlər“Azərbaycanlı general İranın yeni prezidenti ola bilər” - Ekspertdən ilginc iddiaGÜRCÜSTANDAN GƏLƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ NÜMAYƏNDƏ HEYYƏTİ SƏVİYYƏSİZ ŞƏKİLDƏ QARŞILANDIVİTSE PREZİDENTDƏN DAHA BİR ÖRNƏK ADDIMZurabişvili İrəvanda rəsmilərə meydan oxudu - Azərbaycana görəSiyavuş Novruzov əlilliyi olan tələbələrlə bağlı təklif edibFUAD ABBASOVA QARŞI KOMPRAMATLAR YAYMAQ İSTƏYƏNLƏR KİMLƏRDİR VƏ SİFARİŞİ HARADAN ALIRLAR?Fransada erməni lobbisi: II yazı - "Böyük fiqurlar"MOSKVA XATİRƏLƏRİ...F. Rzaquliyev: "Tar-mar etdiyiniz bir məmləkətin hesabını sizlərdən soruşacağıq"İran SİLKƏLƏNİR: hər kəs Qarabağ deyir - VİDEOBakı müharibəni 3 günə bitirəcək - Moskvadan baxışİRƏVANDA ETİRAZÇILARLA POLİSLƏR QARŞI-QARŞIYA - VİDEOOrdumuzun təlimlərindən qürurlandıran görüntülər – VİDEOKolerov niyə özünə yer tapa bilmir: “Bu, kapitulyasiya üçün danışıqlar aparılması deməkdir”F. ABBASOV: “Bu adamları tapıb cəzalandırmırlar, çünki...”YURDSUZ VƏ RAYONSUZ QALAN AĞDƏRƏLİLƏR...Saxtakar millətin saxta "tarixçisi"Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı cəmiyyət rəhbəriLazım gəlmə, sən gəlsən, Hafiz Hacıyev şalvarını çıxaracaq...VİDEOZurabişvili Ermənistanda azərbaycanlılardan danışdı“Padla” ləqəbli, Cümhuriyyət düşməniERMƏNİ DİASPORUNUN PLANLARI və "TERRORİZM DİNİ"AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ!Ermənistan İranla sərhədə “gənc ordu” yerləşdirir - FotofaktMehriban Əliyeva Fransa Milli Assambleyasının sədri ilə görüşdüPAŞİNYANIN QARABAĞ AÇIQLAMALARIİRANLA SƏRHƏDDƏ INSIDENTMehriban Əliyeva Fransada Rotşildlərin başçısı ilə görüşdü – FOTOLARPaşinyan Azərbaycanda separatçılara xidmət edən oğlu ilə görüşdüAZƏRBAYCANIN AĞDƏRƏ RAYONUNUN ERMƏNİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI -VİDEOErməni Terror Təşkilatlarının Toplantısı və Qriqorian Kilsəsinin PlanlanlarıFUAD ABBASOV: "Kimi qələmi ilə, kimi silahı ilə hər an döyüşə hazır olmalıdır!"“Şollerin arxivi” ilə bağlı Niderland mətbuatındaORDUMUZUN HƏRBİ TƏLİMLƏRİ DAVAM EDİR - VİDEO"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər"AVMVİB akademiki xatirə medalı ilə təltif etdiDağlıq Qarabağ istənilən halda, Azərbaycan ərazisi olaraq qalacaqABŞ KONQRESMENİNƏ DƏSTƏK OLMALIYIQHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!PAŞİNYAN AZƏRBAYCANA GƏLDİİRƏVANLILAR TARİXİMİZƏ SAHİB ÇIXIN!DAHA BİR SOYDAŞIMIZI HAYLARIN HƏYASIZLIĞINDAN QORUMAQ LAZIMDIR - VİDEO8 yaşında İranın neft naziri "təyin olunmuş" erməni - George ÇilingarTARİXİMİZİN BİR PARÇASI URUM TÜRKLƏRİ (TÜRK DİLLİ YUNANLAR)KOMANDİRİN QEYDLƏRİ: BU XALQDAN GİZLƏDİLƏN HƏQİQƏTLƏR...Şəhid qadınların məzarları ziyarət edildiİbrahim Rəisi hakimiyyət olimpinə yüksəlir; İranda sirli təyinatRumıniya parlamentində Azərbaycan əleyhinə fikirlər səsləndirilib - VİDEOUKRAYNADA SATQIN UKRAYNALINI ÖLDÜRDÜLƏRAVMVİB sədri F. Rzaquliyev jurnalist Fuad Abbasovu təltif etdiAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNDƏERMƏNİLƏR DAHA BİR RUS ƏSGƏRİNİ BIÇAQLADILARYada dūşər xatirələr..."Ağdamlı" olmaq istəyən yezidi kürdlər...HEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!Bu erməni dezinformasiyasımı, yoxsa içimizdəki ermənilərin növbəti təxribatımı? - VİDEOAVMVİB RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏERMƏNİLƏRDƏN DAHA BİR "YENİLİK" - BU DƏFƏ GÜLƏŞDƏ YENİ "FƏND"Şəmistan Əlizamanlının "Diriliş Ərtoğrul"da ifası rekorda imza atdı - VİDEOTARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏRERMƏNİLƏR TACİKLƏRDƏN PAMBIQ ƏKMƏK ÖYRƏNİRLƏR - VİDEOƏsirlikdən Səkinənin məktubu
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ