AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?

AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?

Tarkan Suçıkar

Əsas mövzumuz İskit - Sak imperiyası və Kimmer türkləri ilə sıx bağlıdır. Kimmerlər və İskitlər qədim türk mədəniyyət tariximizdə ilk Avropa dövlətini quran türklərdir (İskit-Saka imperiyası).

E.ə. VIII əsrdən etibarən Çin səddindən başlayaraq Dunay çayı və Macarıstana qədər bütün Anadolu da daxil olmaqla İskit deyə adlandırılan bu qövmlərin yayılma zonaları olaraq müəyyən edilmişdir.

İskitlərin türklüyü məsələsi

Onların Türklüyünü isbat edən göstəricilərdən biri, Bizans mənbələrinin Orta əsrlərdə İskitlərin siyasi gücündən əsər qalmamasına baxmayaraq, hələ İslam dinini mənimsəməmiş Türk cəmiyyətlərindən İskit deyə bəhs etmələridir. Ayrıca 17-ci əsrdə məşhur Boqdan Voyevodası Dimitri Kantemiroğlunun yazdığı "Osmanlı tarixi" əsərində də İskitlərlə Krım Tatarları arasındakı eyniyyətdən geniş bəhs olunur. İskitlərin məzar (kurqan) strukturları, ənənə və adətləri, cənazə mərasimləri, kımız içmələri, at yetişdirib, çox yaxşı ox-yay istifadə etmələri, köçəri olmaları, digər Türk boyları kimi donuz saxlamamaları və donuza nifrət etmələri, andiçmə mərasimləri, Türklərə xas qan qardaşlığı məsələsi, boylar halında təşkilatlanmaları, heyvan üslubu və sənət nümunələri onların Türk olduqlarına dair şübhə buraxmamışdır.

E.ə. IX əsrdə Çin qaynaqlarına görə Monqolustan və Türküstanda meydana gələn müdhiş qıtlıq, quraqlıq, Çin İmperatoru Suanın hücumları və çəyirtkə hücumları (1) Hunların atası Hiung-Nuarı qərbə doğru köç etməyə məcbur etmişdir, bu vəziyyətdə İskitlər daha qərbə çəkilmək məcburiyyətində qalmış və Proto Türklər dediyimiz Ural-Altay mənşəli bozkır göçəbələrindən biri olan Kimmerlər olduqları bölgələrdən qalxaraq, Anadolu da daxil olmaqla bir çox bölgələrə köçmüşdülər. Bu, bir növ xalqların köçüydü. Heredot bu köçləri öz əsərlərində ətraflı olaraq anladıb.
AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?
Bu dövrdə ən güclü dövlətlər olan Assuriya ilə yanaşı olaraq Anadoluda Frig, Lidiya, Urartu və İyon şəhər dövlətləri Kimmer hücumları qarşısında dəhşətə düşmüş və bu dövlətlərin məşhur hökmdarları bir-bir məğlub olaraq diz çökmüş, bəziləri isə qürurlarını sındırmamaq üçün intihar etmişdilər. Anadolunun siyasi mənzərəsi böyük sarsıntılara məruz qaldı.

Kimmerlərin hücumları və Assur təzyiqinə dözə bilməyən Urartu kralı 1. Rusa (e.ə. 714-730) Tuşpa intihar etdi. Bundan sonra iki düşmənlə baş edə bilməyəcəyini anlayan Urartular Kimmerlərlə anlaşdılar və Kimmerlərin hücularının birində Assuriya kralı II Sarqon da öldürülür. Kimmerlərin ana köç yolu isə buradan qərbə yönəlir və Frigləri sıxışdırmağa başlayırlar. Bu dövr Friglərin ən güclü olduğu dönəmlər idi. Ancaq Friq dövləti güclü olmasına baxmayaraq bu təzyiqlərə çox dözə bilmədi və bir anda gözlənilməz şəkildə yıxıldı. Ölkənin paytaxtı Qordion yağmalanırkən əfsanəvi kral Midas öküz qanı içərək intihar etdi. Lidiya sərhədlərinə dayanan Kimmerləri Assur-Lidya ittifaqı belə çətinliklə durdura bildi. Ancaq məşhur kral Yolunun memarı Giges Kimmer hücumları nəticəsində öldürülmüşdü.

Bu dövrdə Konyanın Ereğlisi bölgəsindəki məğlubiyyət Kimmerlərə çox da təsir göstərmədi, yenidən Lydiya sərhədlərinə çatdılar. Antik mənbələrə görə Qara dənizdəki güclü Yunan koloniyalarından olan Sinop (Sinop) də məhv edildi. Yunanlar bir müddət Qara dənizdən uzaqlaşdırıldılar və Kimmer boyları bölgədə öz hakimiyyətlərini qurdular. Beləcə Kimmer Türkləri ilə Amazon əfsanəsi ortaq bir coğrafiyada və zamanda meydana çıxdığı görünür.

İndi isə Yunan mənbələri Heredot, Hippokrat və əfsanələrin verdiyi məlumatların işığında Amazonkalara keçək.

Amazonlar türkdürlərmi?

Amazonkalar yunan, Roma / Latın resursları görə Sinopun şərqindəki Thermodon / Terme Çayı hövzəsi və onun ətrafında yaşayırmışlar. "Amazon" sözü qadın döyüşçü deməktir. "A-mazos ''döşsüz'' deməkdir. Amazonların rahat savaşa bilmək, yayı daha güclü çəkə bilmək üçün sağ döşlərini kəsdikləri və ya dağladıqları deyilir. Amazonların İskit olduğunu anlamaq üçün məşhur həkim Hippokratın (2) İskit qadınları haqqında yazdıqlarını oxumaq kifayətdir.'' İskit qadınları çox yaxşı ata minər və ox-yay işlədirdilər. Qız qaldıqları müddətcə ata minər və savaşırdılar. Üç düşmən əsgəri öldürməyincə evlənə bilməzdilər.
AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?
Evləndikdən sonra isə ata minməz və silah işlətməzdilər. Qadınların sağ məmələri yox idi. Çünkü amazon qızların kiçik uşaqkən mis bir alət qızdıraraq sağ döşləri dağlanardı. Beləcə sağ məmə böyüməz və bədənin bütün gücü sağ qola və çiyinə gedərdi. ''Qədim Yunan mifologiyasına görə isə Amazonkalar döyüş tanrısı Ares (Ərəs) ilə Afroditanın çocuqlarıdırlar". Aralarında kişi olmadan bir kraliça ilə idarə olunurdular. İldə bir dəfə nəsillərinin davamını təmin etmək üçün qonşuları olan Qarqar erkəkləri ilə birlikdə olar və doğan oğlan uşaqlarını öldürər, ya da Qarqarlara verərdilər. Əfsanələrə görə Amazonkalar Ege adalarına, Livana, Yunanıstana qədər irəliləmişdilər. Amozonkalar Smyrna (İzmir) başda olmaq üzrə bir çox şəhərin və Efesdəki Artemis mədəniyyətinin qurucusu sayılırlar. Efesi fəth edən Amazonun adının Smyrna olduğundan bəhs edilir.

Amazonların çox yaxşı ata minmələri (Türklərin ən böyük xüsusiyyəti) o dövrdə atı arabaya qoşaraq istifadə etmələri yunanlarda yox idi. Heredotda da Amazon əfsanələrinə çox yer verilir. Onun yazdığına görə Amazonlar yunanlarla döyüşüb məğlub olmuş, əsir Amazonlar gəmilərlə aparılarkən gəmiləri ələ keçirmiş və Krımda sahilə çıxmışlar (buralar da İskit bölgəsidir). Burada İskitlərlə evlənərək qarışmışlar və daha sonra döyüşçü ruhlarını qoruyan hissə yenidən ayrılmışdılar.

Sakca tam danışmamalarına baxmayaraq dilləri sak diliydi. Qurd kimi və qurd dərisindən başlıq və paltar geydiklərindən də bəhs edilir. Onsuz da iskitlərdə qadının rolu çox əhəmiyyətli idi, döyüşlərə qatılmaqla qalmaz, hökmdar belə ola bilirdilər. İran İmperatoru Kiri son səfərində məğlub edən İskit çariçası Tomris olub. Onun yaşadığı coğrafiyada qadın savaşçılarla əlaqədar məlumat və əfsanələrin çox olması bilinən bir gerçəkdir.

Bütün bu məlumatlar işığında İskit-Sak və Kimmerlərin Türklüyü onsuz da sübut olunub, əgər İskit qadınlarına duyulan heyranlıqdan uydurulan Yunan əfsanəsi deyil, gerçək isə Yunan əfsanələrinə baxsaq Amazonların da Türk olduğunu söyləmək məntiqsiz olmaz.

Türk Millətinin yetişdirdiyi qəhrəman Türk qadınları və yeri gəldiyində kişisindən fədakar və cəsur qadın döyüşçülər kimi savaşdığını dünyaya isbat etmişdir.

Bacıyan-ı Rumların, Nənə Xatunlar, Kara Fatma Anaların Amazonlardan nələri əskikdir ki?


Referanslar:
Asiya ölkələrindəki ilk türklər -Prof.Dr. M. Taner

Tehran Mədəniyyətlərin Ruhu - Nazmi Eroğlu

Türk Dövlətləri-Prof.Dr. Anıl Çeçen

Tarixi Terimler Sözlüğü-Yılmaz Öztuna

Alıntı: Selim Sarısoy

AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?
AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?
AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?
13 mart 2019 /

AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?

Похожие новости

TARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏR

Doç.Dr.Yonca ANZERLİOĞLU Tarix boyunca geniş bir coğrafyada höküm sürən Türklər arasında az rastlanan bir xoşgörü ortamında Buddizm, Manixeizm, Yahudilik, Müsəlmanlıq və Xristiyanlıq kimi fərqli

KUMAN KİTABINDA ARSAQ TÜRKLƏRİ

Pompeji Troqun epimatoru Justinus, skifilərin Misirlilərdən daha qədim olduğunu belə ifadə etmişdi: "İskitilərlə Misirlilər arasında soyun qədimliyi haqqında uzun bir mübahisə olsa da, İskit soyu ən

Misir svilizasiyasını Proto-Türk (Kimmerlilər) qurublar!?

Qədim Misirin adı - "Ta Kemet", Koptca Kem, Khem qara ölkə, qara torpaq deməkdir. Bu termin qədim türklərə məlumdur. "Kömür" Türkcədə elə kömür deməkdir, Qazaxca - Kömir. Kemir "kömürün yerləşdiyi

TÜRKLƏRDƏ AND MƏRASİMLƏRİ

Türkcə "And" sözü, and içmək, söz vermək sözlərinin qarşılığıdır. Inana görə; Yakutlar "Andıgar", Çuvaşlar "Antah", Kalmıklar "Andıgar", Uyğurlar "and içmək" felini "andık" şəklində istifadə edərlər.

GƏLMƏ TÜRK TAYFALARI: kimmerlər, skiflər, saklar, onların etnik tərkibi və dili haqqında

Türkün beşiyi Azərbaycan xalqının mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi, dil tarixinin öyrənilməsi müxtəlif konsepsiyaların toqquşması yolu ilə yaranmış gərgin mübarizə prosesinin nəticəsi kimi meydana
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
NURSULTAN NAZARBAYEV İSTEFA VERDİAVMVİB CƏBHƏ BÖLGƏSİNDƏ XİDMƏT EDƏN ƏSGƏRLƏRİMİZƏ BAŞ ÇƏKDİNursultan Nazarbayev istefa verdiMüdafiə naziri hərbçiləri təbrik etdiTÜRKÜN BAHAR - ISTƏR BAYRAMI, NİYƏ YAD “NOVRUZ” ADIYLA ÇAĞRILMALIDIR AXI?AVMVİB XOCAVƏND ŞÖBƏSİ HƏRBİ HİSSƏDƏ OLUBPrezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Novruz şənliyindəVETERANLAR HƏRBİ HİSSƏLƏRDƏKİ ƏSGƏRLƏRİMİZƏ BAŞ ÇƏKDİLƏRBayramqabağı şəhid ailələri yad edildiDünyanı və müharibələri idarə edən Rodşildlər kimdir?DUR YOLÇU !İlham Əliyev Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdiAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LƏNKƏRAN RAYON ŞÖBƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRİLDİ...ƏLİLLƏRƏ AVTOMOBİL VERİLƏCƏK2019 -cu il Qarabağın azad edilməsi ili olacaq!Səngərin gülü bitmədi...Çanaqqalada şəhid olan 3 min azərbaycanlıÇanaqqala zəfərindən 104 il ötür - VİDEOAvropa İttifaqı prezident İlham Əliyevi alqışladı49 müsəlmanı öldürən terrorçu məhkəmə qarşısına çıxarıldıMOSKVA XATİRƏLƏRİ...Veteran döyüşçülər Şəhid olmuş döyüş yoldaşlarının məzarlarını ziyarət etdilərARADADAŞDAN QURTULMAMIŞ SİMONYANIN ƏRİ AZƏRBAYCANA "XOX" GƏLİRDaha bir məscidə hücum olub – VİDEOHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!«AĞDAMIN XARABALIQLARI və MƏSCİDİN MİNARƏSİNDƏN SİRLİ ŞƏHƏRİN GÖRÜNTÜLƏRİ» -VİDEOT. Ovanisyan: “Düzünü desəm, gözləyirdim ki, həmin raketləri atacaqlar....”"Ermənilərin torpaq qaytaracağına ümid edənlər bunları görsün və dərk etsinlər ki..."SİYASİ MƏHBUSLAR ƏFV EDİLDİİlham Əliyev OPEC-in baş katibini qəbul etdiƏrmən adı hay-boşlardan alınmalıdır...ERMƏNİSTANDA SİYASİ VƏZİYYƏT GƏRGİNDİRBöyük Britaniya parlamenti Facebook-u ittiham edirAzərbaycanlı rejissorun filmi Kann festivalında iştirak edəcəkAVMVİB XOCAVƏND ŞÖBƏSİ TƏDBİR KEÇİRDİTerroru törədən xristianlardır, amma müsəlmanlara terrorçu deyirlər“Azərbaycanlı general İranın yeni prezidenti ola bilər” - Ekspertdən ilginc iddiaGÜRCÜSTANDAN GƏLƏN YÜKSƏK SƏVİYYƏLİ NÜMAYƏNDƏ HEYYƏTİ SƏVİYYƏSİZ ŞƏKİLDƏ QARŞILANDIVİTSE PREZİDENTDƏN DAHA BİR ÖRNƏK ADDIMZurabişvili İrəvanda rəsmilərə meydan oxudu - Azərbaycana görəSiyavuş Novruzov əlilliyi olan tələbələrlə bağlı təklif edibFUAD ABBASOVA QARŞI KOMPRAMATLAR YAYMAQ İSTƏYƏNLƏR KİMLƏRDİR VƏ SİFARİŞİ HARADAN ALIRLAR?Fransada erməni lobbisi: II yazı - "Böyük fiqurlar"MOSKVA XATİRƏLƏRİ...F. Rzaquliyev: "Tar-mar etdiyiniz bir məmləkətin hesabını sizlərdən soruşacağıq"İran SİLKƏLƏNİR: hər kəs Qarabağ deyir - VİDEOBakı müharibəni 3 günə bitirəcək - Moskvadan baxışİRƏVANDA ETİRAZÇILARLA POLİSLƏR QARŞI-QARŞIYA - VİDEOOrdumuzun təlimlərindən qürurlandıran görüntülər – VİDEOKolerov niyə özünə yer tapa bilmir: “Bu, kapitulyasiya üçün danışıqlar aparılması deməkdir”F. ABBASOV: “Bu adamları tapıb cəzalandırmırlar, çünki...”YURDSUZ VƏ RAYONSUZ QALAN AĞDƏRƏLİLƏR...Saxtakar millətin saxta "tarixçisi"Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı cəmiyyət rəhbəriLazım gəlmə, sən gəlsən, Hafiz Hacıyev şalvarını çıxaracaq...VİDEOZurabişvili Ermənistanda azərbaycanlılardan danışdı“Padla” ləqəbli, Cümhuriyyət düşməniERMƏNİ DİASPORUNUN PLANLARI və "TERRORİZM DİNİ"AMAZON QADINLAR TÜRK İDİLƏRMİ?ŞƏHİDLƏR ÖLMƏZ!Ermənistan İranla sərhədə “gənc ordu” yerləşdirir - FotofaktMehriban Əliyeva Fransa Milli Assambleyasının sədri ilə görüşdüPAŞİNYANIN QARABAĞ AÇIQLAMALARIİRANLA SƏRHƏDDƏ INSIDENTMehriban Əliyeva Fransada Rotşildlərin başçısı ilə görüşdü – FOTOLARPaşinyan Azərbaycanda separatçılara xidmət edən oğlu ilə görüşdüAZƏRBAYCANIN AĞDƏRƏ RAYONUNUN ERMƏNİ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ TƏRƏFİNDƏN İŞĞALI -VİDEOErməni Terror Təşkilatlarının Toplantısı və Qriqorian Kilsəsinin PlanlanlarıFUAD ABBASOV: "Kimi qələmi ilə, kimi silahı ilə hər an döyüşə hazır olmalıdır!"“Şollerin arxivi” ilə bağlı Niderland mətbuatındaORDUMUZUN HƏRBİ TƏLİMLƏRİ DAVAM EDİR - VİDEO"Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll oluna bilər"AVMVİB akademiki xatirə medalı ilə təltif etdiDağlıq Qarabağ istənilən halda, Azərbaycan ərazisi olaraq qalacaqABŞ KONQRESMENİNƏ DƏSTƏK OLMALIYIQHEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!PAŞİNYAN AZƏRBAYCANA GƏLDİİRƏVANLILAR TARİXİMİZƏ SAHİB ÇIXIN!DAHA BİR SOYDAŞIMIZI HAYLARIN HƏYASIZLIĞINDAN QORUMAQ LAZIMDIR - VİDEO8 yaşında İranın neft naziri "təyin olunmuş" erməni - George ÇilingarTARİXİMİZİN BİR PARÇASI URUM TÜRKLƏRİ (TÜRK DİLLİ YUNANLAR)KOMANDİRİN QEYDLƏRİ: BU XALQDAN GİZLƏDİLƏN HƏQİQƏTLƏR...Şəhid qadınların məzarları ziyarət edildiİbrahim Rəisi hakimiyyət olimpinə yüksəlir; İranda sirli təyinatRumıniya parlamentində Azərbaycan əleyhinə fikirlər səsləndirilib - VİDEOUKRAYNADA SATQIN UKRAYNALINI ÖLDÜRDÜLƏRAVMVİB sədri F. Rzaquliyev jurnalist Fuad Abbasovu təltif etdiAVMVİB TOVUZ RAYON ŞÖBƏSİNDƏERMƏNİLƏR DAHA BİR RUS ƏSGƏRİNİ BIÇAQLADILARYada dūşər xatirələr..."Ağdamlı" olmaq istəyən yezidi kürdlər...HEÇ KİM UNUDULMUR, HEÇ NƏ YADDAN ÇIXMIR!Bu erməni dezinformasiyasımı, yoxsa içimizdəki ermənilərin növbəti təxribatımı? - VİDEOAVMVİB RAYON ŞÖBƏLƏRİNDƏERMƏNİLƏRDƏN DAHA BİR "YENİLİK" - BU DƏFƏ GÜLƏŞDƏ YENİ "FƏND"Şəmistan Əlizamanlının "Diriliş Ərtoğrul"da ifası rekorda imza atdı - VİDEOTARİXİ SƏNƏDLƏRLƏ QARAMANLI ORTODOKS TÜRKLƏRERMƏNİLƏR TACİKLƏRDƏN PAMBIQ ƏKMƏK ÖYRƏNİRLƏR - VİDEOƏsirlikdən Səkinənin məktubu
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ