Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng: Qacarların Qarabağlı müdafiə naziri - ARAŞDIRMA

Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng: Qacarların Qarabağlı müdafiə naziri - ARAŞDIRMA

Hüseynpaşa xan Qarabağda, Şuşada məşhur olan rüstəmbəyovlar soyuna mənsubdur. Babaları Kəbirli elinin Əfətli obasından çıxmışdılar. Keçən yazımızda babası Hacı Kazım xan haqqında məlumat verdiyimizdən artıq cəhdə lüzum görmürük.

Hüseynpaşa xan Məhəmmədsadıq xan oğlu Bahaduri 1855-ci ildə Qaradağ vilayətinin Şərqi Dizmar mahalının Mərdannaqim kəndində anadan olmuşdu.
Hüseynpaşa xan mükəmməl təhsil almışdı. Təbrizə yollanıb vəliəhd Müzəffərəddin mirzəyə xidmət etmişdi. 1884-cü ildə yüzbaşı, 1886-cı ildə qullarağasıbaşı, 1891-ci ildə acudanbaşı rütbəsinə, 1892-ci ildə Əmir Bahaduri-Cəng ləqəbinə layiq görülmüşdü. (Mehdi Bamdad, Şərhe hale recale İran, I cild, Tehran, s. 384) Müzəffərəddin şah 1896-cı ildə Nizamüssəltənə Abdulla xan Qacar keşikçibaşının yerinə onu təyin etdi. Şah qvardiyasının rəisi oldu.

Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng 1903-cü ildə sərdar rütbəsinə layiq görüldü. 1905-ci ildə Mirzə Mahmud xan Həkimülülmülk yerinə saray naziri təyin edildi. O, İran ordusunun komandanı kimi Kirman, İsfahan və Fars əyalətlərində reyd keçirmişdi.

1906-cı ildə kütlənin bir qurupu bir sıra dini alimlər və tacirlər ilə yanaşı Şah Əbdüləzim türbəsinə sığınıb və Əbdülməcid mirzə Eynüddövlənin Sədrəzəmin işdən kənar edilməsini tələb etdilər. Şah sığınanları şəhərə qaytarmaq məqsədilə 200 əsgəri Hüseynpaşa xan sərkərdəliyi ilə Şahəbdüləzimə göndərdi, Lakin onun səyi nəticə vermədi. (Nazimülislam Kirmani, Tarixi bidarani İran, I bölmə, II cild, s. 340, 347, 348; Braun, s. 114.)Türbəyə sığınanların ittihadı çoxalmaqla onlar İran gömrüyünün Belçikalı müdiri Misyö Nousun işdən azad edilməsini və ədalətxananın təşkil edilməsini tələb etmişlər. (Braun, s. 115-116; Kəsrəvi, h. Ş.1363, s. 67) Müzəffərəddin şah Hüseynpaşa xana çox etibar edirdi. Elə buna görə o sarayın nüfuzlu adamlarından oldu və bu yol ilə çoxlu sərvət qazanmışdı. O, şahı Avropa səfərlərində müşaiyət etmişdi. (Çerçil, s. 37)

Məhəmmədəli şah səltənətinin ilk dönəmlərində (1324-1327) Hüseynpaşa xanla çox da şaha yaxın deyildi, lakin tezliklə hər ikisi Məşrutə ilə müxalif olduğuna görə bir-birinə yaxınlaşmış və yenə də Hüseynpaşa xan keşikçibaşı təyin olunmuşdu. Hüseynpaşa xan hicri şəmsi 1326-ci ildə Milli məclis önundə Məşrutənin himayəsində and içsə də, məşrutəçilər onu Məhəmmədəli şahın tərəfdarı bilirdilər. (Nazimülislam Kirmani, II bölüm, IV cild, s. 195-199.)Bu ilin əvvəllərində, Hüseynpaşa xan Səltənət sarayının ətrafında yerləşən Silaxur ordusunun sərkərdəsi olmuşdu. Məhəmmədəli şah bu orduya çox arxayın idi və özünə tərəfdar olan qoşundan yalnız onu bilirdi. (Müğisəssəltənə, s. 194-195) 1326-ci il Rəbiüssani ayında Tehran keçirilən etirazda məşrutəçilər Hüseynpaşa xanın işdən azad olmasın şahdan tələb etmişlər və şah isə məcburi halda bu tələbi qəbul etmişdir. Bu zaman şahla bərabər məşrutəçilərin əleyhinə gizli sui-qəsd olan Hüseynpaşa xan Zərgəndədə yerləşən Rusiya səfirliyinə sığındı.

Cümadiəl-ula ayının 15-də, Hüseynpaşa xan şahın topxanasına başçı təyin edilmişdi. Bu qərardan öncə Qutbeyg elinin əsgərlərinin bir qurupu Tehrana dəvət olmuş və bir sıra quldurlar ilə yanaşı Bağişahda yerləşmişdilər. (Yenə orda, s. 223-224; Nazimülislam Kirmani, II bölüm, IV cild, s. 136, 151) Məhəmmədəli şahın iqamətgahına çevrilən Bağişah bir neçə müddətdən öncə Qızıl briqada və əks-məşrutə qüvvələrin yiğinaq yerinə dönmüşdü. 1326-ci il Cümadi əl-ulanın 23-cü günündən sonra, Hüseynpaşa xan ordunun komandanı olmuş, Mirzə Əhməd xan Müşirüssəltənənin IV və V kabinetdə Müdafiə naziri təyin etmişdir. (Nazimülislam Kirmani, II bölüm, IV cild, s. 167, Kəsrəvi, 1363 h.ş. s. 623; I cild, s. 385) Hüseynpaşa xan Məşrutə ilə müxalifətlərin ən güclü olan bu dövrlərdə güclü və nüfuzlu adamlardan sayılırdı və şaha o qədər nüfuzu vardı ki, ona “İranın diktatoru” ləqəbini vermişdilər. (Britaniya Xarici işlər nazirliyi, Sənədlər toplusu, I cild, s.289-290) Bir ildən sonra Rusiya və Britaniya səfirliklərinin təzyiqi ilə şah məcburi şəkildə Hüseynpaşa xanı vəzifədən azad etmişdi. (Yenə orda, I cild, s. 328; Nazimülislam Kirmani, II bölmə, V cild, s. 404) Lakin o sarayda öz hüzurunu davam etmişdi. Məşrutəçilər qələbə çalandan bir az öncə, Hüseynpaşa xan çox səy etsə də, Ətəbatda (Nəcəf, Kərbəla) məskunlaşma icazəsini əldə edə bilmədi. O, məşrutəçilər tərəfindən Tehran fəth olandan sonra, 1327-ci ilin Cümadi əl-axirə ayının 27-də Məhəmmədəli şahla bərabər Zərəgəndiyə gedərək Rusiya və Britaniyanın himayəsi altında oldu. (Nazimülislam Kirmani, II bölmə, V cild, s. 437, 494, 500)

Hüseynpaşa xan məşrutəçilərə qarşı kobud mövqedə olduğuna görə inqilabçılar tərəfindən bağışlanmadı və şahla bərabər sürgün olundu. O, bir müddət Odessada Məhəmmədəli şahın yanında yaşamışdı və 1329-cu il şaha tac-taxtını bərpa etməyə yardımçı oldu. O, bir müddətdən sonra Məhəmmədəli şahdan uzaqlaşdı və Parisə, sonra da Vyanaya getdi. (Kəsrəvi, 1355 h.ş. s. 172, Braun, s. 447, 450, Ic, s. 385-386)

Hüseynpaşa xan nəhayət neçə ildən sonra inqilabçılardan can təminatı istəyərək Tehrana qayıtdı və 1366-ci ildə həyatını dəyişdi. (Bamdad, I cild, s. 386)

Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng 1917-ci ildə vəfat edib.

O, məşrutəçilərə qarşı bir kobud adam kimi tanınsa da, çox sadə və elmə, ədəbə maraq göstərən şəxsiyyət idi. (Şərif Kaşani, I cild, s. 275; Dövlətabadi, I cild, s. 151; Nazimülislam Kirmani, II bölmə, V cild, s. 287; Kəsrəvi, 1363 h.ş. s. 27; Tacüssəltənə, s. 94; Mustovfi, II cild, s. 138) Hüseynpaşa xan Firdovsinin "Şahnamə"sinə çox maraq göstərərdi və onun bəzi hissələrini əzbər bilirdi və xüsüsi məclislərdə onun bəzi qismətlərin nümayişə qoyardı. (Rüşdiyyə, s.139; Bozorgomid, s. 130-131; Bamdad, qabaqki refrensdə) O, Firdovsinin "Şahnamə"sindən bir dəfə çapa təqdim etdi ki, onun ləqəbinə aid olaraq "Əmir Bahaduri Şahnamə"si adlandırıldı. (Rüşdiyyə, s. 140; Bamdad, qabaqkı refrens) Həmçinin, saray naziri olan zaman, Şiə hədisilərinin etibarlı qaynaqlarında sayılan Məhəmməd ibni Həsən Hürri Amilinin "Vəsailüşşiə" kitabının 3 ciliddə çapını öhdəsinə götürmüşdü. (Müşar, Sütuni 989; Ağa Büzürg Tehrani, IV cild, s. 3542- 354)

H. ş. 1346-ci il, dövlət onun Tehranın Əmiriyyə xiyabanı (günümüzdə Vəliyyiəsr ) də yerləşən və Bahadüriyyə adı ilə tanınan evinin qalmış hissəsini almış və “Milli abidələr əncüməni”nin (indiki adı: Milli əsərlər və qəhrəmanlar əncüməni) ixtiyarında qoymuşdur. (Mustovfi, I cild, s. 451)

Məmmədəmin Rəsulzadə Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng haqqında yazır:
"Hüseynpaşa xan, bu "cəng bahaduru" öz cəngavərliyini xalqa və demokratiyaya göstərdi. Məclisi topa tutdu. Vətənpərvər ruhanilərin və ağsaqqalların məsləhəti ilə 1905-ci ilin dekabrın 14-də kütlə Tehran yaxınlığındakı "Şah Əbdüləzim" ziyarətgahına toplaşıb, etiraz əlaməti olaraq, bəstə oturdular. Baş nazir Eynüddövləin göndərişi ilə Əmir Bahadur bəstə oturanların üzərinə qoşun çəkdisə də, onları bəstdən çəkindirə bilmədi. Bəstə oturanların 8 maddədən ibarət tələbləri 1906-cı il yanvarın 10-da qəbul olunduqdan sonra bu aksiya dayandırıldı və bəstə oturanlar yanvarın 12-də bəstə oturanlar qalib qüvvə kimi təntənə ilə Tehrana döndülər. Az keçmədən dövlətin bəstə oturanlara güzəştə getməsinin hiylə olduğu bəlli oldu. Özündə güc toplayan rejim bəstə oturanları təqib etməyə, onları pərən-pərən salmağa başladı.

Yeni məclis yarananda Hüseynpaşa xan məclisi hərbi nazirliyinin tabeliyinə verilməsini tələb etdi. Ondan məclisin sədri məsələsini soruşanda qılıncını göstərib demişdi: "Sizin gələcək məclisinizin başçısı bu olacaq". 1909-cu ildə Məhəmmədəli şah devriləndə, təcili çıxarılması vacib olan iki nazirdən biri o idi.

Son zamanlar Tehranın vəziyyəti bu kibi niyətlər, xülyalar bəsləməgə görünüyor ki, olduqca müsaiddir. Bunun böylə olmasına Məhəmmədəli şahın ən sadiq yavrularından sabiq hərbiyyə vəziri Əmir Bahadırın Tehrana gəlmiş olduğudur. Əmir Bahadır o məşhur Əmir Bahadır cəngdir ki, məşrutiyyət əleyhinə gördügü İqdamatda Məhəmmədəli şahın “əcinnə”lərindən biri, həm də birincisi idi.

Əmir Bahadır 1909-cu ildə Tehranın məşrutiyyətpərəstlər tərəfindən alınmasından sonrasının yaylağı olan Zərkəndə sarayında bəstdə əyləşib, sonra inqilab hökuməti tərəfindən İran xaricinə sürgünə göndərilmişdi. Əmir Bahadır son zamanlara qədər Vyanada olub, restorançılıq edirdi. 1911-ci ildə Məhəmmədəli şahın Mazandarana keçib də orada təkrar bir hərəkəti-irticaiyyə başladığı zamanlar, hər kəs Əmir Bahadır cəngin də İrana gəlməsinə müntəzir ikən, Əmir “ağır oturub batman gəlmişdi”. Hətta, hər kəscə qaba, siyasətdən anlamaz, idrakdan məhrum, bütün məziyyəti yalnız “Şahnamə”yi əzbər oxumaqdan ibarət bilinmiş ikən, bu “restorançı vəzir”, o zaman böyük bir zəkavati-siyasiyyə göstərmiş, (məşhurdur) şah tərəfindən İrana getmək üçün kəndisinə vaqe olan təklifə “bu səfərdən faidə görməzsən” demişdi.
O səfər də “əldən çıxmış iqtidari qaytarmaq təşəbbüsünü faidəsiz” görən Əmirin bu dəfə “Məhəmmədəli şahı istiyoruz zamanında – birdən-birə Tehran üfüqündə “parlaması” bir az mənidar kibi görünüyor". (M.Rəsulzadə, “Açıq söz”, 23 fevral 1916, №118)

Ənvər Çingizoğlu, jurnalist-etnoqraf

21 iyul 2019 /

Hüseynpaşa xan Əmir Bahaduri-Cəng: Qacarların Qarabağlı müdafiə naziri - ARAŞDIRMA

Похожие новости

Əmir Şeyx Həsən Sulduz: Arvadı tərəfindən öldürülmüş sərkərdə - ARAŞDIRMA

Əmir Şeyx Həsən 1319-cu ildə Əmir Dəmirdaş (Teymurtaş) Sulduzun ailəsində anadan olmuşdu. Əmir Çobanın nəvəsidir. Hərbçi aristokrat bir ailədə moğol qayda-qanununa uyğun tərbiyə edilmiş, islam

Rüstəm Əliyev. DQMV-nin yaranmasına etiraz edən doktor - ARAŞDIRMA

Qarabağın tanınmış həkimlərindən olan Rüstəm doktor əliyevlər soyuna bağlıdır. Bu soyun ulu babası Novruzəli əslən Kəbirli mahalındandır. Şuşada "Keçəl Novruzəli" kimi tanınırdı. Qəhrəman bəy

Yəhudilərin xilaskarı olan iranlı şindler kim idi?

Əbdülhüseyn xan Sərdarinin nəsil-nəcabəti haqqında qısa məlumat verək. O, Qacar elinin Qovanlı oymağının Musaxanlı tayfasındandır. Musaxanlı tayfasının bir qolu Qəzvin şəhərində butalanmışdı. Bu qola

Şahlar şahı Nadir şahın Məhəmməd şahla görüşü

Alıntı: Nurlan Saltayev 280 il əvvəl, 3 Mart 1739-cu ildə İranın türk hökmdarı, Böyük hökmdar Nadir şah Əfşar və Hindistanın Babur və Teymurun nəslindən olan türk hökmdarı Məhəmməd Şah Barlasın bir

DÜNYANIN AXTARDIĞI AZƏRBAYCANLI GENERAL

(Minlərlə Azərbaycanlını ölümdən xilas etmişdi) Hüsnü Əmir Ərkilət 1883-ci ildə Kayserinin Ərkilət nahiyəsindən doğulmuşdu. Atası Osmanlı ordusunun zabiti olan Xəlil bəy idi. Xəlil bəy peşəkar
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Pensiya artımı neçə nəfəri əhatə edəcək?Əillərə verilən prezident təqaüdü hansı halda dayandırıla bilər?AH ATAMBAYEV, ATAMBAYEV, NƏ GÜNDƏSƏN, ATAM BALASI..."BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCİK!" - Əziz TonoyanƏhməd bəy Ağaoğlu Əli bəy Hüseynzadəyə yazır - Səndən ermənilərə çox üz verməməni xahiş edirəm6 ay ərzində Azərbaycanda bu qədər insan ölüb2020-2021-ci tədris ilindən vahid məktəbli forması tətbiq ediləcək.Bəylər, bu vətənə necə qıydınız?"FƏDAİ" ADI ÇOXLARININ MARAQLANDIRIR, NİYƏ, MƏHZ FƏDAİ?Elçin Quliyev: "Ermənistanla sərhədin mühafizəyə götürülməsi zəfər yürüşümüzün davamıdır"Ermənilərin ekoloji terroru: Tərtər, Ağdam, Bərdə və Goranboy susuz qala bilər - VİDEOAtatürk Mərkəzində “Azərbaycanın müstəqillik şairləri” adlı kitabın təqdimatı olubAzər Süleymanov Mixeil Saakaşvili ilə müzakirə etdiklərini açıqladıAzərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100-cü ildö­nümüАzərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbBir "Aprel Şəhidi"nin qardaşıdigər "Aprel Şəhidi"nin bacısı ilə ailə qurdu- VİDEOTÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLARAVMVİB 25 illiyi ilə bağlı ilk Xatirə medalını AVMVİB sədrinə təqdim etdiPolşada Şoyqu təyyarəsindən F-18-in "qəhrəmancasına" qaçışını lağa qoydular“Böyük Ərməniyyə” Movses Xorenatsi, Favtos Buzandın təxəyyülünün məhsuludurXarici işlər Nazirliyi bəyanat yaydı — Rusiya işğala davam edirAzərbaycanlı general ABŞ donanmasında komandan təyin olunduƏJDƏR İSMAYILOV DÜNYADA İSTİNAD EDİLƏSİ MÖTƏBƏR ALİM TÖVSİYƏ EDİLDİ...Ukraynada nazir müavini və köməkçisi həbs edildi“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019” yarışlarında hərbi qulluqçularımız mükafatlandırılıb - VİDEO"Bayat elinin ziyalıları" filminin təqdimatı oldu - VİDEODüşmən komandanlığı zabit heyətini ayağa qaldırdı: Fərari əsgərə görə...Ombudsmanın nümayəndələri fərari erməni hərbçiyə baş çəkib, Kazaryan saxlanma şəraitindən razıdırMehriban Əliyeva Putinə minnətdarlıq məktubu göndərdiERMƏNİSTAN MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN AZƏRBAYCANA QARŞI NÖVBƏTİ İFTİRAXəyanətə uğramış əsgər göz yaşlarını saxlaya bilmədi...AVMVİB Göygöl rayon şöbəsində5 İNTERAKTİV YOLLA DƏRSİN KEYFİYYƏTİNİ NECƏ ARTIRMAQ OLARABŞ-DAN ERMƏNİSTANA XƏBƏRDARLIQİcra başçısı şəhid ailəsinə iylənmiş Qurban əti göndərdi - VİDEONazir ödənişli təhsil alan tələbələrlə bağlı göstəriş verdiPaşinyan Azərbaycandakı erməni hərbçilərə ev tikilməsi üçün 2,9 mlrd. ayırmağa qərar verdi...Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədirƏmək pensiyasının minimum məbləği artırıldı - SƏRƏNCAM"BARBAR" TÜRKLƏR!Los-Ancels də "eməni" şəhəri imiş...Biz niyə beləyik?SQ Qazaxda döyüş mövqelərini irəli çəkdiQarabağ: ermənilər məscidi niyə bərpa edir? - VİDEOAzərbaycanın erməni "manıslarına" sevgisinin arxasında nə dayanır?Adil hakimin ibrətamiz hökmü...ABŞ hakimiyyəti, ermənilər 1915-ci il "soyqırımı" ilə bağlı "tarixi yalanlara" görə türklərdən üzr istəməli olduqlarını söyləmişdiBrayzadan 11 ilin ETİRAFI: "ABŞ Saakaşvilini sakitləşdirməliydi"Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycana təslim olan əsgərdən DANIŞDIMehriban Əliyevaya orden verildiMüdafiə naziri yeni tikilən hərbi hospitalın açılışında olubTÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...AVMVİB Qax rayon şöbəsindəErməni mediası döyüş postundan qaçan əsgərdən yazdı - İrəvan susurİlin 9 ayını xəstəxanada keçirən Qarabağ qazisiRusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü başqa vaxta keçirilibHərbi hissələrdə Qurban bayramı qeyd edilibQafqazın əsil sahibi kimlər imiş?Cəbhədə Ermənistan Ordusunun hərbçisi əsir götürülüb – FOTOLARMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə aztəminatlı ailələrə qurban payları çatdırılırAVMVİB Sabunçu rayon şöbəsindəDƏRDİN ƏLİNDƏN TUTUB GƏZDİRƏN ADAM...Ermənistandan bəzi STATİSTİK MƏLUMATLARMəcburi köçkünlər yurdlarını istəyirlərABDULLA ÖCALAN KÜRD MƏSƏLƏSİNİ 1 HƏFTƏYƏ HƏLL EDƏ BİLƏCƏYİNİ BİLDİRİBAVMVİB daha bir fəxri üzvünü mükafatlandırdıAVMVİB BİLƏSUVAR ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LAYİHƏNİN İCRASINI DAVAM ETDİRİBAVMVİB NİZAMİ RAYON ŞÖBƏSİNDƏ“Beynəlxalq Ordu Oyunları 2019” yarışlarında Azərbaycan tankçıları Çinə qalib gəlibPrezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibTürkiyə mətbuatı Xəzərə düşən MiQ-29-un qalıqlarının görüntüsünü yaydıMehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibSON DƏQİQƏ: Xəzərə düşən MiQ-29 parça-parça olub - "Pilot kabinənin içərisindədir"TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!TƏBRİK: KAMİL ŞİRİNOV – 55Ermənistan Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayır – FOTOİxtisas qrupları üzrə bu qədər plan yerləri boş qaldıBu işçilərin maaşları artırıldıAzərbaycanda itkin düşən uşaqların sayı artıbBU ölkələrdən Azərbaycana gələn turistlərin sayı artıbTƏBRİK: ALLAHVERDİ DƏRD - 65Azərbaycan Ordusunun hərbi birlik və birləşmələrində komanda-qərargah təlimləri başlayıb.Qırğızıstanda sabiq prezident Almazbek Atambayev saxlanılıbBAYRAĞIMIZA TƏRS BAXANLAR... NİYƏ ONLAR CƏZALANDIRILMIR?Ermənistan KİV-ləri Paşinyan sərsəmləmələrini şübhə altına aldıQARABAĞA NÜMAYƏNDƏ GÖNDƏRƏN ÖLKƏLƏRİN S İ Y A H I S I...Ermənistan yezidi kürdlərindən və PKK-lılardan necə yararlanır?- FOTOZELENSKİ TÜRKİYƏDƏErmənilərin mənşəyi haqqındaRəsmi Bakıdan Paşinyanın Qarabağa səfərinə sərt reaksiya"Ax, bu Qarabağ tərəkəmələri!"-nə söz ardı...Tural Gəncəliyev: "Paşinyan Ermənistanın təcavüzkar olduğunu açıq bəyan edib"AVMVİB sədri antiterror əməliyyatlarının başlanmasına çağırdıXANKƏNDİNDƏKİ MİTİNQDƏ ETİRAZLARBakı iddia qaldırsın: Bu şəhəri ala bilərik - ARAŞDIRMATƏBRİK: TOĞRUL MUSAYEV - 30Paşinyan Qarabağda "at oynadır", bizimkilər isə qarğış tökür: "Paşinyan qələt edir nəsli-kökü ilə""Rəsulzadə" gəmisi suya buraxıldı - FOTO80 İLDƏN SONRA YER ÜZÜNDƏ İNSANLARIN SAYI DAHA ARTMAYACAQ
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ