TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Taryel Azərtürk

TARİXÖNCƏKİ TÜRKLƏRİN QURBAN BAYRAMI VƏ ONUN TƏZƏ GƏLMİŞ YUNANLARA TƏSİRİ

Bu bayram barədə ilk məlumatı bütün müqəddəs kitablardan alırıq. Çoxlarının mənşəcə türk saydıqları İbrahim və Nuh peyğəmbərlərin Allaha qurban gətirdikləri barədəki informasiyalar, demək olar, hər kəsə bəllidir. Lakin tarixöncəki türklərin bu bayramı kütləvi şəkildə qeyd etdikləri barədəki xəbərlər hələ ədəbiyyatda işıqlandırılmayıb.

Eradan əvvəl 496/7-də anadan olub 92 yaşında dünyasını dəyişmiş (406/5) yunan faciə üzrə dramaturqu Sofoklun (Σοφοκλῆς, Sophoklēs) əsərində TİRREN (TURAN- T.A.) xalqı kimi qeyd etdiyi PELASÇIlarda yunan ənənəsinə qəti dəxli olmayan «KARBANA AUDAN» adlı bir adətdən bəhs edilir. Bu adət İbrahim peyğəmbərin oğlunu təqribən 3650 il bundan qabaq qurban gətirməsi hadisəsndən çox-çox qədimdir.

Təqribən 3000 il bundan öncə, yunanlar tərəfindən iqtibas edilmiş “Kurbana Audan” Pelasçı ənənəsi bütün türk xalqlarında, hətta eramızın 13-cü əsrində xristianlığı qəbul etmiş oğuz türkləri Qaqauzlarda belə bu günə qədər qeyd edilsə də, statusu azacıq dəyişmiş halda, yəni “müsəlman bayramı” kimi qeyd edilir. Mən deyərdim ki, bütün türk xalqlarında öz əski əcdadları barədəki yaddaş qatı dumanlığa qərq olmuş vəziyyətdədir.


Sofokl izi itmiş “İnax” pyesinin bir fraqmentində Qerı təpələrindəki Tirren (Turan) mənşəli xalq adlandırdığı pelasçılar və ya pelasqlar arasında yaşayan və Yer kürəsində ən qoca və 7 min il ərzində aravermədən sakinləri var olmuş Arqos şəhərinin ilkin hökmdarı İnax (yunanca İnachos) barədə yazır.

Ondan bəhs etmədən öncə qeyd edim ki, Arqos adının mənşəi barədəki fikirlərdən dominantlıq edəni – onun şəhərin ilkin məskunları pelasqların dilində düzənlik sözündən gəldiyi fikridir. Bizdə - meydan, açıq yer, boş yer, DÜZƏN mənalarını verən və əfsus ki, ərəbdən alındığı iddia edilən ƏRSƏ sözü pelasq mənşəli Arqos toponimi ilə oxşardır. “Meydan da bizim, ərsədə cövlan da bizimdir (M.Ə. Sabir).

Bir çox yunan müəlliflərində Tirren mənşəli pelasçı və ya pelazçılar (sonrakı yunancada Patzinaka) dini ayin kimi icrası yapılan heyvankəsmə mərasiminə (QURBAN VERMƏ) ilkin riayət edən xalq kimi gedir.

TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Sofoklu və digər antik yunan yazarlarını bu dərəcədə təəccübdə buraxmış “KARBANA AUDAN” mərasimi nə deməkdir?

Herodot yazır ki, Kəbir kultunu yunanlar pelasçılardan iqtibas etmişlər. Elə bu məşhur müəllif də qeyd edir ki, "Ümumi rəyə görə, KƏBİRlər böyük allahlar olub, insanı bütün təhlükə və fəlakətlərdən xilas etmək gücünə malikdirlər".

Bu, hər şeydə əfsanə axtaran yunanların, onların "Tarixin atası" adlandırdıqları müəllifin fikridir. Onların buraxdıqları tarixi səhv göz qabağındadır. Yunan nədənsə Yerdəki həyat gerçəkliklərini daima göylərdə, boş səmalarda, boş nağıllar arxasında axtarmağa üstünlük verib. Həddən artıq cəlbedici görünən yunan mifləri həqiqətlərin təhrif olunmuş inikasından başqa bir şey dəyil. Biz əski türklərdə bu qədər əfsanəyə, boşluğa varıb da yüzlərlə yalançı allahlar yaradıb onları fetişləşdirmək xasiyyəti olmayıb. Mixi yazılardan aşgar edə bildiyimiz mətnlər, yalnız tarixi reallıqların əksidir.

Kəbir mixi yazılarda rast gəlinən termin olub, türkcə ağır, ən ağır günah deməkdir. Bu adda dağ vaxtilə ətəklərində türklərin yaşadıqları Türükkü dövlətində, indiki Luristanda bu gün var olmaqda. Yalnız dağ sözünü farslar kuh`la əvəz edərək onu bu gün Kəbir kuh (Ağır günah dağı) adlandırırlar. U dağın Şikafi Gülgül zirvəsində türükkülərin 41 sətirlik türkcə yazısı deşifrə edilib. Deməyim odur ki, Kəbir sözünün nə yunanla, nə farsla, nə ərəblə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəs niyə yunanlar pelasçı türklərinin "Kəbiri Qurbanla Ovudan" ayinlərindən özlərinə "Kəbirə allahları" qayırıb uzun əsrələr boyu da onlara sitayiş etmişlər?

Axı necə ola bilər ki, allahın qarşısında tutulan hər cür pis, bəd əməl, günah allah səviyyəsinə qaldırılsın?
TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Günahları yuyub allah (inanc) qarşısında krsital kimi saf olmaq hər iman adamının müqəddəs borcudur. Belə olduğu halda, 7-8 min il öncəki pelasqlar da, günahlarını inanc bəslədiklərinin qarşısında onlara heyvanları qurban gətirməklə başa vurublar. Göründüyü kimi, Qurban kəsmək, İbrahim peyğəmbərdən çox-çox (3-4 min il ! ) qabaq olub və qətiyyən ondan qalma adət deyil. Yaşı cəmi-cümlətanı 1300 il olan islama da aid edilə bilməz o. Bu ayinin bəşərin yaşı ilə bərabər sinni vardır. İnsan daşa-qayaya, ağaca, suya, xüsusilə, Şəməşə (Günəşə), Aya, Yerdəki Müqəddəs Oda (Adərə-Atəşə) inanan gündən onlar qarşısında paklığa can atıb. Bu paklığa çatmağı isə, o, bəslədiyi heyvanları qurban gətirməklə həyata keçirib. Burda müsəlmançılığın heç bir rolu ola bilməz və yoxdur. İlkin xalq olan pelasçılar Kəbirlərini Ovutmaq üçün (yunan müəlliflərində o, azacıq deformasiya ilə Kabire Audan kimi gedir) öz allahlarına QURBAN gətirməyi üstün tutublar.

3000 il bundan öncə Balkanlardan hücum çəkib pelasçıları, tevkirləri, ete el türklərini, indiki Ellin Yunanıstanından və Turandan (Kiçik Asiyadan - Türkiyənin qərbi) qova bilən yunan tayfaları ахеylər, ionionlar, kidon və dorilər Türk-Turan xalqı olan pelasçılarda gördükləri Qurban ritualını çox bəyənirlər. "Bütün bu ritual nə üçündür?", yunan pelasçıdan soruşur.

O: " – İnsan həyatı boyu tutduğu kəbirini ovutmaq üçün allahına sevdiyi heyvandan QURBAN verməlidir." Buradan Kəbir (ağır günah) sözü təzə gəlmiş yunanlarda allah kimi qəbul edilir. Onlar elə bilirlər ki, türklər Kəbir adlı allahlarına QURBAN verirlər.

TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Bundan sonra yunanlarda "Kebirə allahları"na səcdə başlayır. Onlara hətta müxtəlif adlar verilir: Aksiokera, Aksiokersos, Aksiokeso, hətta şüurlarda onların xidmətçiləri də yaradılır: Kasmilos, Kadmilos. KƏBİRƏ ALLAHLARININ şərəfinə inam məbədləri inşa edilir, bayramlar keçirilir, qurbanlar kəsilir, pyeslər yazılır, oynanılır, onlara inam o qədər geniş vüsət alır ki, az qala, rumların zəbt etdikləri bütün şəhərlərə yayılır. Beotiya, Samofrakiya, Delose və Lemnosda bu cür Türkdən alınma allahlara ehtiram daha çox yayılmış olur.
TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!3000 il qabaq yunanları kökündən silkələyən Türkün AĞIR GÜNAHLARI OVUDAN (SAKİTLƏŞDİRƏN, SARSIDAN) QURBAN BAYRAMI bu gün islam bayramı sayılması daha bir tarixi həqiqətin deformasiyası olsa da, onu tam ört-basdır etsə də, yaxşı ki, o yaşayır və tərəqqi edir.

Şəkildə - Pelasqda ilkin qurbanlıq ayinlərinin əks olunduğu əsərlər.

Tarixöncəki türk dövlətləri - İ Pelasaqiya və İİ Pelasaqiya (Herodota görə);

Türklərin Turandan qovulması təqribən 3000 il qabaq baş verib. Bu, tarixə Troya müharibəsi kimi düşüb (Homer, İliada)./Təkrar/
TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!
11 avqust 2019 /

TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Похожие новости

TƏBRİK: QURBAN OSMANOV - 56

AVMVİB Nərimanov rayon şöbəsinin sədri Qurban Osmanovun 56 yaşı tamam oldu. Veteranımızı ad günü münasibətiylə təbrik edir, uzun ömür və can sağlığı arzulayırıq. Növbəti ad gününü uğrunda döyüşdüyü

TARİXÖNCƏKİ TÜRKLƏR

Dr. Tarıyel Azərtürk HERODOTA görə, "Yunanlar millət halına gəlmələrinə görə PELASQLARA borcludurlar!" "Yunanların, əslində ZƏİF bir millət olduğunu, ancaq barbar millətlər və xüsusilə PELASQLAR

TƏBRİK: QURBAN QURBANOV - 43

Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərin iştirakçısı, AVMVİB Biləsuvar rayon şöbəsinin sədri Qurban Qurbanovun 43 yaşı tamam olur. Ad günü münasibətiylə Qurban bəyi təbrik edir, uzun ömür, can sağlığı və

TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!

Taryel Azərtürk TARİXÖNCƏKİ TÜRKLƏRİN QURBAN BAYRAMI VƏ ONUN TƏZƏ GƏLMİŞ YUNANLARA TƏSİRİ Bu bayram barədə ilk məlumatı bütün müqəddəs kitablardan alırıq. Çoxlarının mənşəcə türk saydıqları İbrahim

TÜRKLƏRDƏ QURBANLIQ...

Əski türklərdə ölmüş Atalara sayqı olaraq qurban kəsilməsi bir gələnək idi. Hunların hər ilin may ayı ortalarında Atalara qurban kəsdikləri bilinməkdədir. Əski türklər həm də yerləri yaman, pis
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
"Rəşadın ayağı bir neçə gün əvvəl, bədəni isə bu gün tapılıb" – PİLOTUN ÖLÜMÜFüzuli və Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər torpaqlarını tələb edirlər!Sərksyanın qaçılmaz həbsi, Putinin dustaq Koçaryanla görüşmək niyyəti, Azərbaycanın qeyri-adi hərbi fəallığı... - TƏHLİL“Şollerin arxivi” filmi ABŞ PRADİS AKADEMİYA MÜKAFATI siyahısındaBaxımsızlıqdan uçub tökülən şəhid məzarıTanıyın, tanıdın: ONLAR VƏTƏN UĞRUNDA DÖYÜŞMÜŞLƏR...Spiker Mirzoyan erməni ordusunun Qazax tərəfdə irəlilədiyi haqda “şar üfürdü”, cavabını Vrtanesyan verdiVergilər Nazirliyi, DİN və Baş Prokurorluq "Relaks" qalmaqalı ilə bağlı açıqlama yaydıDənizə düşən "MiQ-29"un “qara qutusu” tapıldı FOTOMəktəbli çantasının çəkisi nə qədər olmalıdır? – Ölkəmizin əməl etmədiyi BEYNƏLXALQ NORMANİKOL PAŞİNYANIN İÇ ÜZÜ BİR DAHA AÇILDINaira Zohrabyan: "Ərazilər qaytarılmayacaq"...DİLİMİZ MİLLİ KİMLİYİMİZ: DİL, ÜNSİYYƏT, KÜLTÜR VƏ MİLLƏTBöyük Tamaranın nəvəsinin qəbri Türkiyədə tapıldı - FOTORayon-rayon verilmiş torpaqlar uğrunda hektar-hektar söz "davası" gedir...Rusiyada həmyerlimiz erməni səfiri susdurduErməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri - Fətəli xan XoyskiBakıda böyük biznesi olan ermənilər kimdir? - DOSYEDEPUTAT “RELAX”a GƏLƏN VERGİ İŞÇİLƏRİNİ DÖYDÜRDÜ! – VİDEO"Dedilər, oğlun könüllü döyüşüb, sizə birdəfəlik pul düşmür" - ŞƏHİD ANASIMehriban Əliyeva şəhidlərin xatirəsini yad etdi - FOTOTƏBRİK: MAYIL ADİLOV - 55Suriyada tənha buraxılmış Kolanı türklərinin KOLANI TUĞAYI - VİDEOPensiya artımı neçə nəfəri əhatə edəcək?Əillərə verilən prezident təqaüdü hansı halda dayandırıla bilər?AH ATAMBAYEV, ATAMBAYEV, NƏ GÜNDƏSƏN, ATAM BALASI..."BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCƏYİK!" - Əziz TonoyanƏhməd bəy Ağaoğlu Əli bəy Hüseynzadəyə yazır - Səndən ermənilərə çox üz verməməni xahiş edirəm6 ay ərzində Azərbaycanda bu qədər insan ölüb2020-2021-ci tədris ilindən vahid məktəbli forması tətbiq ediləcək.Bəylər, bu vətənə necə qıydınız?"FƏDAİ" ADI ÇOXLARININ MARAQLANDIRIR, NİYƏ, MƏHZ FƏDAİ?Elçin Quliyev: "Ermənistanla sərhədin mühafizəyə götürülməsi zəfər yürüşümüzün davamıdır"Ermənilərin ekoloji terroru: Tərtər, Ağdam, Bərdə və Goranboy susuz qala bilər - VİDEOAtatürk Mərkəzində “Azərbaycanın müstəqillik şairləri” adlı kitabın təqdimatı olubAzər Süleymanov Mixeil Saakaşvili ilə müzakirə etdiklərini açıqladıAzərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100-cü ildö­nümüАzərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbBir "Aprel Şəhidi"nin qardaşıdigər "Aprel Şəhidi"nin bacısı ilə ailə qurdu- VİDEOTÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLARAVMVİB 25 illiyi ilə bağlı ilk Xatirə medalını AVMVİB sədrinə təqdim etdiPolşada Şoyqu təyyarəsindən F-18-in "qəhrəmancasına" qaçışını lağa qoydular“Böyük Ərməniyyə” Movses Xorenatsi, Favtos Buzandın təxəyyülünün məhsuludurXarici işlər Nazirliyi bəyanat yaydı — Rusiya işğala davam edirAzərbaycanlı general ABŞ donanmasında komandan təyin olunduƏJDƏR İSMAYILOV DÜNYADA İSTİNAD EDİLƏSİ MÖTƏBƏR ALİM TÖVSİYƏ EDİLDİ...Ukraynada nazir müavini və köməkçisi həbs edildi“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019” yarışlarında hərbi qulluqçularımız mükafatlandırılıb - VİDEO"Bayat elinin ziyalıları" filminin təqdimatı oldu - VİDEODüşmən komandanlığı zabit heyətini ayağa qaldırdı: Fərari əsgərə görə...Ombudsmanın nümayəndələri fərari erməni hərbçiyə baş çəkib, Kazaryan saxlanma şəraitindən razıdırMehriban Əliyeva Putinə minnətdarlıq məktubu göndərdiERMƏNİSTAN MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN AZƏRBAYCANA QARŞI NÖVBƏTİ İFTİRAXəyanətə uğramış əsgər göz yaşlarını saxlaya bilmədi...AVMVİB Göygöl rayon şöbəsində5 İNTERAKTİV YOLLA DƏRSİN KEYFİYYƏTİNİ NECƏ ARTIRMAQ OLARABŞ-DAN ERMƏNİSTANA XƏBƏRDARLIQİcra başçısı şəhid ailəsinə iylənmiş Qurban əti göndərdi - VİDEONazir ödənişli təhsil alan tələbələrlə bağlı göstəriş verdiPaşinyan Azərbaycandakı erməni hərbçilərə ev tikilməsi üçün 2,9 mlrd. ayırmağa qərar verdi...Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədirƏmək pensiyasının minimum məbləği artırıldı - SƏRƏNCAM"BARBAR" TÜRKLƏR!Los-Ancels də "eməni" şəhəri imiş...Biz niyə beləyik?SQ Qazaxda döyüş mövqelərini irəli çəkdiQarabağ: ermənilər məscidi niyə bərpa edir? - VİDEOAzərbaycanın erməni "manıslarına" sevgisinin arxasında nə dayanır?Adil hakimin ibrətamiz hökmü...ABŞ hakimiyyəti, ermənilər 1915-ci il "soyqırımı" ilə bağlı "tarixi yalanlara" görə türklərdən üzr istəməli olduqlarını söyləmişdiBrayzadan 11 ilin ETİRAFI: "ABŞ Saakaşvilini sakitləşdirməliydi"Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycana təslim olan əsgərdən DANIŞDIMehriban Əliyevaya orden verildiMüdafiə naziri yeni tikilən hərbi hospitalın açılışında olubTÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...AVMVİB Qax rayon şöbəsindəErməni mediası döyüş postundan qaçan əsgərdən yazdı - İrəvan susurİlin 9 ayını xəstəxanada keçirən Qarabağ qazisiRusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü başqa vaxta keçirilibHərbi hissələrdə Qurban bayramı qeyd edilibQafqazın əsil sahibi kimlər imiş?Cəbhədə Ermənistan Ordusunun hərbçisi əsir götürülüb – FOTOLARMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə aztəminatlı ailələrə qurban payları çatdırılırAVMVİB Sabunçu rayon şöbəsindəDƏRDİN ƏLİNDƏN TUTUB GƏZDİRƏN ADAM...Ermənistandan bəzi STATİSTİK MƏLUMATLARMəcburi köçkünlər yurdlarını istəyirlərABDULLA ÖCALAN KÜRD MƏSƏLƏSİNİ 1 HƏFTƏYƏ HƏLL EDƏ BİLƏCƏYİNİ BİLDİRİBAVMVİB daha bir fəxri üzvünü mükafatlandırdıAVMVİB BİLƏSUVAR ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LAYİHƏNİN İCRASINI DAVAM ETDİRİBAVMVİB NİZAMİ RAYON ŞÖBƏSİNDƏ“Beynəlxalq Ordu Oyunları 2019” yarışlarında Azərbaycan tankçıları Çinə qalib gəlibPrezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibTürkiyə mətbuatı Xəzərə düşən MiQ-29-un qalıqlarının görüntüsünü yaydıMehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibSON DƏQİQƏ: Xəzərə düşən MiQ-29 parça-parça olub - "Pilot kabinənin içərisindədir"TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!TƏBRİK: KAMİL ŞİRİNOV – 55Ermənistan Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayır – FOTO
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ