TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...

TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...Bu məqalədə, demək olar ki, bütün dinlərin, inancların və əfsanələrin haqlarında istisnasız danışdıqları Məsihin, Riqden Cappo, Cəbrayıl, İmam Mehdi, Kalki Avatar, Maşiax, Maytreya obrazlarının mahiyyətcə vahid və çoxşaxəli cəhətlərini sizlərə təqdim edirik. Bu adların Bir olan - Müqəddəs Ruhun adı olduğuna dair cəsarətli fikri davam etdiririk. O kimdir? Bəşəriyyət həyatında hansı rolu oynayır? Və nə vaxt gəlir?

Bu barədə xalqların dastan və əfsanələrindən danışacağıq: Buryatlar, Monqollar, Qazaxlar, Altay və Tibet xalqları, eləcə də əsrlər boyu itirilməmiş gizli biliklərin qalıntıları. Qeser xan, Abay-Qeser və ya Burhan-Bator haqqında danışaq. Və "Qeser" qəhrəmanlıq dastanı bu sirli Şəxs haqqında əsas məlumatları verir.

"Qeser" dastanı Buryat xalqının mənəvi mədəniyyətinin bənzərsiz bir abidəsidir. Bu günə qədər digər Orta Asiya xalqları bunu özlərininki hesab edirlər ("Orta Asiyanın İliadası"): Tibetlilər, Tuvalılar, Monqollar, Alataylılar, Şimali Tibet Uyğurları.

Qeser - müəyyən dərəcədə Qeser xan, Burxan Bator, Tanrının Qəhrəmanı adlanan bir cəmiyyət simvoludur. Monqol xalqlarının və Tibet xalqlarının mifologiyasında, Orta Asiya xalqlarının Qeser haqqında dastanının süjetləri fərqli variantlarında olsa da, dövrümüzə qədər gəlib çatmışdır: bəzi xalqlarda nəsr, digərlərində şeir, müxtəlif sənət üsulları və xüsusiyyətləri tətbiq olunmaqla saxlanılır, ancaq bu əsərlərdə Səma Oğlu Qeserin Tanrısal obrazı dəyişməz olaraq qalır.

Dastanın üç variantı var: Buryat, Monqol və Tibet(Uyğur). Əfsanənin ilk qeydləri və mətnin müxtəlif şifahi variantları Tibetdə XI-XII əsrlərdə bir araya gətirildi. Tarixçilər tərəfindən irəli sürülən ən cəsarətli versiya "Qeser" dastanının keçmiş SSRİ dövlətləri ərazisindəki bütün digər dastanlardan daha yaşlı olan variantın 1200 il yaşı var.

Qeser, Uca Tanrı sayılan Tenqrinin (başqa bir adı Xormust Tenqri, Ormuzd, farslar Hörmüz adını buradan oğurlayıblar - X.Ə.) böyük oğludur və ya da deyildiyi kimi Sonsuz Əbədi səmadır. Qeser (buryatlarda ikinci bir adı da var - Burxan-Bator, yəni Səma Bahaduru anlamında) çıxış yolu olmadıqda, bəşəriyyət səhv inkişaf yolunda olduqda, dünyadakı qayda-qanunu bərpa etmək lazım gələndə Yerə göndərilir.

Onun haqqında yaxşılıqlar etmək üçün insana çevrilərək Yer üzünə enmiş bir göy oğlu kimi danışırlar. Yeri gəlmişkən, Tengrinin dastanda üç oğlu var. Altayda bunlar Üç-Kurbustan, üçlük (триедин) Tanrı adlanırlar (Xristianlıqdakı Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh- X.Ə.), hər üçü birdir, cənnətin ən yüksək qatında otururlar. Qeser xan, Burxan Bator, Tanrı Bogatur. Monqol xalqlarının və Tibet xalqlarının mifologiyasında belə yazılıb.
TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...
Mövzudan bir az uzaqlaşaq. Yuxarıdakı iki fotoşəkildə xüsusi bir yer olan "dairə və aypara" işarəsi olan bir xarakterik xüsusiyyət var. Məlum oldu ki, bu işarə Altaylılar, Buryatlar, Monqollar, Qazaxlar və Tibetlilər tərəfindən çox hörmətlidir. İnternetdə bu işarə ilə çox sayda kolleksiya tapdıq, bu da ayrı bir analitik məqalənin mövzusudur.

Bundan əlavə, bunun vacib olduğunu, min illiklər tarixi olan və indi AllatRa adlandırılan Rigden Capponun gətirdiyi orijinal elmin gəldiyini bildirən sirli, qədim işarə olduğunu qeyd etdik.

Monqollar və Tibet xalqları arasında Qeseri (və ya Abay Qeser, Qeser Xan, Azərbaycanda Əsər (Azər) Xan-X.Ə.) Yer üzündə doğulmuş səmavi elçi, seçilmiş bir padşah (Məsihə eyni) Göy Oğlu adlanırdı və Yeri şeytanlardan - cinlərdən təmizləyəndır.

O, eyni zamanda göydən enmiş və ya səmavi "kosmik yumurta" dan çıxan ilk şəxs kimi dəyəndirilir. Başqa bir Tibet versiyayasına görə, Qeserin, səmavi hökmranlığın üç oğlundan biri oaraq hökmdarı (kral) olmayan Lin əyalətinə göndərildi. Lin şahzadələrdən birinin ailəsində çirkin, "əsəbi uşaq" olaraq doğuldu (Buryat dilində, Abyay-Qeser "nyuhatay nyurqatay hubuun" kimi anadan olur, burada "nyuhatay" "əsəbi", "nyurqatay" isə "cəlimsiz" deməkdir. "Çəlimsiz monqollar" termini Çingiz xanın vaxtında ortaya çıxmış "Qədim Ari bahadırı Nirun"; Saxa-Yakutlarda "Nirun" sözünü "Nyurgün" kimi işlədirlər və "əlində nəhəng nizəsi olan nəhəng, qalın bir buz baltalı bahadır" deyirlər.
TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...Yakut qəhrəmanlıq dastanının əsas personajlarından Cəsur Nurgün Bahutur adlandırılmışdır.

Bu vəziyyətdə Orta Asiyaya etdiyi ekspedisiyalarda Qeser xan və Monqolustan və Tibet xalqları arasında bu şəxsə olan sonsuz maraq haqqında çox eşitmiş alim, şərqşünas, mistik və səyyah N.K Rerixin əməyindən bəhs etmək heç də pis olmaz. Üstəlik, Şərqdə həqiqi bir şəxs olan Qeser xanın gəlişini gözləyirlər, xalqları pislikdən və haqsızlıqlardan azad edəcəyinə inanırlar. Bütün bunların mənasını başa düşən insanlar, onun gəlişinin əlamətlərini gördülər. Onun yeni təcəssümünün Şimali Şambalada baş verəcəyinə inanılırdı. Və Qeser Xan ədaləti bərpa etmək üçün yenilməz bir ordu ilə gələcək.

Yuxarıda göstərilənlərin hamısına əlavə olaraq, Müqəddəs Kitabdan (sinoidal tərcümə) və Qeserlə bağlı dastanlar arasında tapdığımız müqayisəni diqqətinizə təqdim edirik. Bu araşdırmanın məqsədi birləşdirmək deyil, ayrımçılıqdır (yəni kimin mənbəyinin daha qədim və əhəmiyyətli olduğunu tapmaq). Buna baxmayaraq bu iki mənbə arasında ortaq bir şey tapmaq üçün insanların özləri tərəfindən araşdırmalar həyata keçirildi.
TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...
Fikrimizcə, bu xüsusiyyətlərdən bəziləri bunlardır:

Müqəddəs Kitabdan sitat:
- Şər qüvvələr Tanrıya üsyan etdilər. Xeyirxah qüvvələr pis qüvvələrə müqavimət göstərirdilər. Səmalarda müharibə.

İblisin və onun şər ordusunun məğlubiyyəti, onlar yerə düşdülər (Vəhy 12: 7-13). İblis (2 Korinflilərə 4: 4) bu dövrün “müvəqqəti tanrısı” adlanırdı.

"Qeser" dastanı:
- Xeyir Tanrısı şər bir tanrısı ilə vuruşdu. Xeyir şərə qarşı çıxır. Səmada müharibə. Şər tanrısına qalib gəldilər. (Birinci fəsil. Atay-Ulanın məğlubiyyəti).

İncil:
- Yer üzündə matəm (Vəhy 12: 9, 12 b). Yırtıcı heyvanlar şəklində bəzi canlılar pislik edirlər (Vəhy 13: 1-18; 19: 19-20).

"Qeser" dastanı:
- Yer üzündə matəm. Şər tanrısının parçaları yırtıcı heyvanlara çevrildi. Onlar İnsanlığa nifrət edirlər. Bu məkrli şər ruhlu yırtıcılar yer üzünə vəba göndərir, insanları məhv edirdilər.

Müqəddəs Kitab:
- Allahın Oğlu İsa könüllü olaraq insanlığı xilas etmək qərarına gəldi (Filipililərə 2: 5-11).

"Qeser" dastanı:
- Tanrının Oğlu Qeser insanlığa və şərdən əziyyət çəkənlərə könüllü olaraq kömək etmək qərarına gəldi.

Müqəddəs Kitab:
- Tanrının Oğlu İsa göyün sakini idi və göydən enmişdi (Yəhya 3:13; 6:38). Onun səmavi bir adı vardı (Yəhudilərə 1: 3-13; Filipplilərə 2: 9-11) və dünya yaranana qədər Ata Tanrıya olan məhəbbətinə görə səmavi biir zzətə sahibdir (Yəhya 17:24; 2:11).

"Qeser" dastanı:
- Tanrının Oğlu Qeser səmanın bir sakini idi və göydən enmişdi. (Birinci hissə Buche Beligtenin göydən yerə enməsi ilə əlaqədardır). Səmavi bir adı var (Bu ad həm səma adı, həm də Burxan-Bator və ya Tanrı Bahaduru kimi də başa düşülə bilər).

Müqəddəs Kitab:
- Tanrının Oğlu İsa, insan olaraq doğuldu (Romalılara 9: 5; Yəhya 1:14; 1 Yəhya 4: 2; 1 Timoteyə 2: 5; Filipplilərə 2: 7-8). İnsanların kədərlərini və istəklərini bilirdi (Yeşaya 53: 3; İbranilərə 4: 15).

"Qeser" dastanı:
- Tanrının Oğlu Qeser, yer üzündə bir insan kimi dünyaya gəlməyə qərar verdi. (Dastanda ikinci fəsil. İkinci bölmə).

Müqəddəs Kitab:
- İblisdən qalan bütpərəstlik. Cinlər bütlərin arxasında dayanıb (Vəhy 9: 20-21; 1 Korinflilərə 10: 19-22).

"Qeser" dastanı:
- Şərdən gələn bütpərəstlik. Bütlərin arxasında cinlər və pisliklər durur.

Müqəddəs Kitab:
- Tanrının Oğlu İsa ilə birlikdə böyük bir dəstə Tanrının ordusudur (Vəhy 19: 11-14; Mark 13: 26-27).

"Qeser" dastanı:
- Qeser şərlə mübarizə aparmaq üçün geniş bir heyət toplayır.

Müqəddəs Kitab:
- İsa padşahların Padşahı, Böyük Şahzadə, Allahın Atlı qəhrəmanı(Vəhy 17: 14; 19: 11-16; Yeşaya 9: 6).

"Qeser" dastanı:
- Qeser Qeysər, Çar, Şahzadə, Bahadurdur.

Müqəddəs Kitab:
- Xilaskar xalqına dirilik suyundan su verəcəkdir. Əbədi olaraq bəşəriyyətə, quşlara, heyvanlara və hər şeyə xeyir, sevinc, xoşbəxtlik və əmin-amanlıq verəcəkdir. Xilaskarın və xalqının, keçdiyi ölkə Tanrıdan xeyir-dua alacaq (İsaya 11: 6-10; Vəhy 7: 16-17; 21: 3-7; 22: 1-4; Luka 2: 25-52; İsaya 62: 7-12)

"Qeser" eposu:
Xoşbəxt zamanlar haqqında aşağıdakılar deyilir:

"Əbədi Manzan dənizi olan yerdə,

Əbədiyyət nəğməsi oxuyan okeanda

Çiçəklənən Morin Vadisində,

Hər daş xeyir-dua alıb,

Qüdrətləndikcə böyüyən,

Erkən dövlət cücərtisi,

Doğulduğum və böyüdüyüm torpaqda,

Su içdiyi çayın yanında,

Azadlığı müdafiə edən qəhrəman,

İnsanlara xoşbəxtlik gətirən,

Bəşər övladına sülh və bərəkət,

Qeser yaxşıların himayədarına çevrildi,

Əyləncədən zövq almaq üçün parlaq bir həyat keçirin ..."

Aleksey Ulanovun "Qeser"ə ön sözündən.

Və nəhayət, düşünmək üçün daha bir məlumatı və bir məqamı da qeyd etmək istərdim. İnternetdə Quranın, 108-ci Surəsində belə sözlərin olduğu bir mövzuya rast gəldik.

Al Kausarı (Əl Kövsər kimi oxunur. “əl-Kovsər” surəsi ən kiçik surədir və cəmi 3 ayədən ibarətdir.-X.Ə.) Biz sənə verdik, Rəbbinizə dua edin ...
(Azərbaycan dilinə tərcümədə (Z. Bünyadov) belədir:
Bismillahir-rəhmanir-rəhim!

1 (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə Kövsər (Cənnətdəki Kövsər irmağını və ya bol ne’mət, yaxud Qur’an, peyğəmbərlik) bəxş etdik!-X.Ə.). Buradan da görünür ki bizim tərcümədə yanlışlıq var.

Sonrakı ayələrdə deyilir:
2. Ona görə də (bu ne’mətlərə şükür edərək) Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs!

3. (Ya Peyğəmbər! Oğlun Qasim, yaxud İbrahim vəfat etdiyi zaman sənə sonsuz, arxası kəsik, nəsli kəsilmiş deyən) sənin düşməninin (As ibn Vailin) özü sonsuzdur! (Sənin nəslin qiyamətə qədər törəyib artacaq, adına isə həmişə rəhmət oxunacaqdır!)-X.Ə.

Budur, bu surə bu cür başlayır və mənası dərindir. Ən maraqlısı budur ki, bu sözün mənası həmişə Quran təfsirçiləri arasında fikir ayrılıqlarına və mübahisələrə səbəb olmuşdur. Güman edilir ki, adın özü başqa cür tələffüz olunmur - Kever, Kausar - eyni zamanda "bolluq", "firavanlıq" mənalarında da izah olunur. Ancaq bu vəziyyətdə real olmayan bir şey, görünməyən başqa bir fikir var. Əl Qausarın Qeser adının bir ərəbcə tələffüzü olduğunu söyləyə bilərik və "Təkallahlıq Dininin müəllimi" deməkdir, o da Məsih Qeserdən özgəsi deyildir, yəni dünyaya gizli elmi gətirən Riqden Cappo deməkdir.
TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...
Bəlkə hər şey çox sadədir və Həqiqət birdir və hamımız, bütün insanlar, eyni şeyi fərqli dillərdə danışırıq?

P.S. Azərbaycan Türkün iki böyük peyğəmbərinin vətənidir. Bu dünyanı onlar bölmüş, bu dinləri onlar gətirmiş və dünyada mövcud olan biliklər onlara məxsusdur. Əsər (Asar, Eser, Azər, Çəminzəminlidə Üzeyir və s. adlarla anılır) və Ərəs (Ares, Araz, Aras, Eres, Ərəş və s.). Dünya toponomiyasında bu addakı hecalardan istifadə olunmuş, dünyanın mərkəzi kimi coğrafi paralellər işarətlənmişdir. Bütün bunlar barədə "Tarixin dili, dilin tarixi" adlı kitabımda ciddi araşdırmalar Avrosentrizmi alt-üst edir.

Hazırlayanlar: Eva Kim (Rusiya), Roman Voskresniy (Ukrayna)

Tərcümə və şərhlər X. Ədəboğluna məxsusdur...
13 avqust 2019 /

TÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...

Похожие новости

Akademik Anatoli Olovintsov: “Çingiz Xan monqol deyildi”

“Moğol milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır” – deyə Çingiz Xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Olovintsov iddia edir. O belə düşünür ki, XIII yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz Xan da

`Çingiz Xan monqol deyildi` - Akademik Anatoli Olovintsov

“Moğol milləti tarixən mövcud olmayıb, bu siyasi addır” – deyə Çingiz Xan tarixini araşdıran akademik Anatoli Olontsov iddia edir. O belə düşünür ki, XIII yüzillikdə Avrasiya məkanı Çingiz Xan da

"Şaxta baba" hardan peyda olub --TARİX

"Şaxta baba" obrazının formalaşması barədə həm skandinaviya, həm də xristian mifologiyasında əfsanələr mövcuddur. Skandinaviya mifologiyasında "Şaxta baba" tanrı Odinlə əlaqələndirilir. Qədim

Yazılı mənbələrin paradoksları

Firudin Gilar Bəg Hər hansı bir xalqın tarixini öyrənmək üçün, araşdırıcılar mənbələrə müraciətlər edirlər. Lakin mənbələrdə yazılanlar çox zaman bir-biri ilə düz gəlmir. İnsanların çoxu elə bilir

AZƏR ALLAHININ TARİXİ

FİRUDİN GİLAR BƏG REDAKSİYADAN: Oxucuların marağını və istəklərini nəzərə alaraq Fedai.az saytında rusca gedən "История Бога Азера" yazısını azərbaycan dilində təqdimatına başlayırıq. Müəllifə bəri
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
"Rəşadın ayağı bir neçə gün əvvəl, bədəni isə bu gün tapılıb" – PİLOTUN ÖLÜMÜFüzuli və Cəbrayıldan olan məcburi köçkünlər torpaqlarını tələb edirlər!Sərksyanın qaçılmaz həbsi, Putinin dustaq Koçaryanla görüşmək niyyəti, Azərbaycanın qeyri-adi hərbi fəallığı... - TƏHLİL“Şollerin arxivi” filmi ABŞ PRADİS AKADEMİYA MÜKAFATI siyahısındaBaxımsızlıqdan uçub tökülən şəhid məzarıTanıyın, tanıdın: ONLAR VƏTƏN UĞRUNDA DÖYÜŞMÜŞLƏR...Spiker Mirzoyan erməni ordusunun Qazax tərəfdə irəlilədiyi haqda “şar üfürdü”, cavabını Vrtanesyan verdiVergilər Nazirliyi, DİN və Baş Prokurorluq "Relaks" qalmaqalı ilə bağlı açıqlama yaydıDənizə düşən "MiQ-29"un “qara qutusu” tapıldı FOTOMəktəbli çantasının çəkisi nə qədər olmalıdır? – Ölkəmizin əməl etmədiyi BEYNƏLXALQ NORMANİKOL PAŞİNYANIN İÇ ÜZÜ BİR DAHA AÇILDINaira Zohrabyan: "Ərazilər qaytarılmayacaq"...DİLİMİZ MİLLİ KİMLİYİMİZ: DİL, ÜNSİYYƏT, KÜLTÜR VƏ MİLLƏTBöyük Tamaranın nəvəsinin qəbri Türkiyədə tapıldı - FOTORayon-rayon verilmiş torpaqlar uğrunda hektar-hektar söz "davası" gedir...Rusiyada həmyerlimiz erməni səfiri susdurduErməni gülləsi ilə arxadan vurulan Azərbaycanın ilk Baş naziri - Fətəli xan XoyskiBakıda böyük biznesi olan ermənilər kimdir? - DOSYEDEPUTAT “RELAX”a GƏLƏN VERGİ İŞÇİLƏRİNİ DÖYDÜRDÜ! – VİDEO"Dedilər, oğlun könüllü döyüşüb, sizə birdəfəlik pul düşmür" - ŞƏHİD ANASIMehriban Əliyeva şəhidlərin xatirəsini yad etdi - FOTOTƏBRİK: MAYIL ADİLOV - 55Suriyada tənha buraxılmış Kolanı türklərinin KOLANI TUĞAYI - VİDEOPensiya artımı neçə nəfəri əhatə edəcək?Əillərə verilən prezident təqaüdü hansı halda dayandırıla bilər?AH ATAMBAYEV, ATAMBAYEV, NƏ GÜNDƏSƏN, ATAM BALASI..."BİZ ERMƏNİLƏRİN YANINDAYIQ, BİR QARIŞ DA TORPAQ VERMƏYƏCƏYİK!" - Əziz TonoyanƏhməd bəy Ağaoğlu Əli bəy Hüseynzadəyə yazır - Səndən ermənilərə çox üz verməməni xahiş edirəm6 ay ərzində Azərbaycanda bu qədər insan ölüb2020-2021-ci tədris ilindən vahid məktəbli forması tətbiq ediləcək.Bəylər, bu vətənə necə qıydınız?"FƏDAİ" ADI ÇOXLARININ MARAQLANDIRIR, NİYƏ, MƏHZ FƏDAİ?Elçin Quliyev: "Ermənistanla sərhədin mühafizəyə götürülməsi zəfər yürüşümüzün davamıdır"Ermənilərin ekoloji terroru: Tərtər, Ağdam, Bərdə və Goranboy susuz qala bilər - VİDEOAtatürk Mərkəzində “Azərbaycanın müstəqillik şairləri” adlı kitabın təqdimatı olubAzər Süleymanov Mixeil Saakaşvili ilə müzakirə etdiklərini açıqladıAzərbaycan Sərhəd Mühafizəsinin 100-cü ildö­nümüАzərbaycan əhalisinin sayı açıqlanıbBir "Aprel Şəhidi"nin qardaşıdigər "Aprel Şəhidi"nin bacısı ilə ailə qurdu- VİDEOTÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLARAVMVİB 25 illiyi ilə bağlı ilk Xatirə medalını AVMVİB sədrinə təqdim etdiPolşada Şoyqu təyyarəsindən F-18-in "qəhrəmancasına" qaçışını lağa qoydular“Böyük Ərməniyyə” Movses Xorenatsi, Favtos Buzandın təxəyyülünün məhsuludurXarici işlər Nazirliyi bəyanat yaydı — Rusiya işğala davam edirAzərbaycanlı general ABŞ donanmasında komandan təyin olunduƏJDƏR İSMAYILOV DÜNYADA İSTİNAD EDİLƏSİ MÖTƏBƏR ALİM TÖVSİYƏ EDİLDİ...Ukraynada nazir müavini və köməkçisi həbs edildi“Beynəlxalq Ordu Oyunları - 2019” yarışlarında hərbi qulluqçularımız mükafatlandırılıb - VİDEO"Bayat elinin ziyalıları" filminin təqdimatı oldu - VİDEODüşmən komandanlığı zabit heyətini ayağa qaldırdı: Fərari əsgərə görə...Ombudsmanın nümayəndələri fərari erməni hərbçiyə baş çəkib, Kazaryan saxlanma şəraitindən razıdırMehriban Əliyeva Putinə minnətdarlıq məktubu göndərdiERMƏNİSTAN MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNDƏN AZƏRBAYCANA QARŞI NÖVBƏTİ İFTİRAXəyanətə uğramış əsgər göz yaşlarını saxlaya bilmədi...AVMVİB Göygöl rayon şöbəsində5 İNTERAKTİV YOLLA DƏRSİN KEYFİYYƏTİNİ NECƏ ARTIRMAQ OLARABŞ-DAN ERMƏNİSTANA XƏBƏRDARLIQİcra başçısı şəhid ailəsinə iylənmiş Qurban əti göndərdi - VİDEONazir ödənişli təhsil alan tələbələrlə bağlı göstəriş verdiPaşinyan Azərbaycandakı erməni hərbçilərə ev tikilməsi üçün 2,9 mlrd. ayırmağa qərar verdi...Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda işgüzar səfərdədirƏmək pensiyasının minimum məbləği artırıldı - SƏRƏNCAM"BARBAR" TÜRKLƏR!Los-Ancels də "eməni" şəhəri imiş...Biz niyə beləyik?SQ Qazaxda döyüş mövqelərini irəli çəkdiQarabağ: ermənilər məscidi niyə bərpa edir? - VİDEOAzərbaycanın erməni "manıslarına" sevgisinin arxasında nə dayanır?Adil hakimin ibrətamiz hökmü...ABŞ hakimiyyəti, ermənilər 1915-ci il "soyqırımı" ilə bağlı "tarixi yalanlara" görə türklərdən üzr istəməli olduqlarını söyləmişdiBrayzadan 11 ilin ETİRAFI: "ABŞ Saakaşvilini sakitləşdirməliydi"Ermənistanın müdafiə naziri Azərbaycana təslim olan əsgərdən DANIŞDIMehriban Əliyevaya orden verildiMüdafiə naziri yeni tikilən hərbi hospitalın açılışında olubTÜRK MİFOLOJİ QƏHRƏMANI QESER XAN...AVMVİB Qax rayon şöbəsindəErməni mediası döyüş postundan qaçan əsgərdən yazdı - İrəvan susurİlin 9 ayını xəstəxanada keçirən Qarabağ qazisiRusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü başqa vaxta keçirilibHərbi hissələrdə Qurban bayramı qeyd edilibQafqazın əsil sahibi kimlər imiş?Cəbhədə Ermənistan Ordusunun hərbçisi əsir götürülüb – FOTOLARMehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə aztəminatlı ailələrə qurban payları çatdırılırAVMVİB Sabunçu rayon şöbəsindəDƏRDİN ƏLİNDƏN TUTUB GƏZDİRƏN ADAM...Ermənistandan bəzi STATİSTİK MƏLUMATLARMəcburi köçkünlər yurdlarını istəyirlərABDULLA ÖCALAN KÜRD MƏSƏLƏSİNİ 1 HƏFTƏYƏ HƏLL EDƏ BİLƏCƏYİNİ BİLDİRİBAVMVİB daha bir fəxri üzvünü mükafatlandırdıAVMVİB BİLƏSUVAR ŞÖBƏSİNDƏAVMVİB LAYİHƏNİN İCRASINI DAVAM ETDİRİBAVMVİB NİZAMİ RAYON ŞÖBƏSİNDƏ“Beynəlxalq Ordu Oyunları 2019” yarışlarında Azərbaycan tankçıları Çinə qalib gəlibPrezident İlham Əliyev Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibTürkiyə mətbuatı Xəzərə düşən MiQ-29-un qalıqlarının görüntüsünü yaydıMehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edibSON DƏQİQƏ: Xəzərə düşən MiQ-29 parça-parça olub - "Pilot kabinənin içərisindədir"TARİXÖNCƏKİ DÖVRLƏRDƏN TÜRKÜN YARATDIĞI QURBAN BAYRAMINIZ MÜBARƏK!TƏBRİK: KAMİL ŞİRİNOV – 55Ermənistan Azərbaycanın təbii sərvətlərini talayır – FOTO
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ