İtaliyanı adam edən türklər ...

İtaliyanı adam edən türklər ...Romalılardan əvvəl İtaliyanın ilk sakinlərinin Etrusklar olması həqiqəti bütün dünyada elm adamları tərəfindən qəbul edilmişdir. Arxeoloji tapıntılar, nə Roma, nə Yunan mədəniyyətinə aiddir ... Etrusk dili çox fərqlidir, heç bir Avropa qəbiləsinə bənzəmir. Bütün tapıntılar, dil araşdırmaları, ictimai həyat, iman, İtaliyanın ilk sakinləri olan Etruskların türklər olduğunu sübut edir ...

AVROPA NƏ DEYİR?

Avropalı alimlər İtaliyada məskunlaşan ilk insanların şübhəsiz ki, romalılar olmadığını qəbul ediərək, yekdilliklə razılaşdılar: "Bu xalq qədim yunanlar deyil ... Və bu insanlar heç bir başqa Avropa millətinə də bənzəmir ... Dilləri, adətləri, həyatları ilə estetik anlayışları ilə çox fərqlidirlər ...İtaliyanın ilk sakinləri haqqında, qərblilərin, qərb mənşəli ensiklopediyaların dediyi budur ... Buradan bir sual yaranır: Yaxşı ... AVROPA XALQLARINA BƏNZƏMƏYƏN BU XALQ, ORAYA NƏDƏN GƏLDİ? Bu xalq kimə və hansı millətə bənzəyir?

Bu zaman, susurlar ... Az-maz danışanı da, yalnız Anadoludan gəldiyini, ürkərək deyər ...

Bütün qərb dünyasının elm adamları bu mövzuda səssiz qalırlar ... Əslində bu səssizlik, məlumat, dəlil çatışmazlığına görə deyil ... Çünki İtaliyanın ilk sakinlərinə aid bilgilər, ilk Türklərə (proto-Türklərin) aiddir!

Avropa alimlərinin 'Etrüks' adlandırdığı millət, Tur-Sakalardı, yəni qədim Türklər olduğunu sənədlərlə sübut olunmuş bir vəziyyətdədir. Lakin bu sənədlər avropalı alimlərə həqiqəti söyləmək üçün kifayət etmir.

İtaliyada ortaya çıxan sənədlərə görə, 10-cu əsrdə, qədim Türk hökmranlığının gətirdiyi mədəniyyəti, Türklərin gətirdiyini "ifadə etmək" onlar üçün asan deyil ... Bu baxımdan elmin, bu "Avropadakı səssizliyini" çox rahatca başa düşmək mümkündür...

ETRÜSKLƏR KİMDİR?

Qazan türkləri tərəfindən tərbiyə olunan böyük alim Sadri Maksudi Arsalın qızı Adile Ayda bu sahədə ən geniş araşdırma aparmış insanlardan biridir. 1974-cü ildə "Etrüsklər türk idimi?" adlı öz əsəri ilə ictimaiyyətə həqiqəti açıqlayan Ayda, toplanmış məlumatlar əminliklə nəticələnir və 1992-ci ildə "Etrüskler (Tursaklar) Türklər" adlı əsərini nəşr etdirir) ...

Bu əsər Qərb alimlərinin Etrüsklər haqqında məlumatları əsasında onların qədim türk varlığı ilə necə eyniyyət təşkil etdiyini göstərən sübutlarla doludur. Yunan əlifbasının əsası Ayda görə qədim türk əlifbasına əsaslanır. Eyni şəkildə, qədim türklərin Roma təsisatları və təşkilatları ilə ictimai həyat arasında oxşar izlər var.

"Etruskları öyrənməyə və tarixdən əvvəlki dövrdə onların türklüklə əlaqələrini araşdırmağa başlasam da, qarşılaşdığım ən vacib qəbilə Pelasaqlar idi." Ayda, Pelsaqların e.ə. 3000-ci ildə yunanlar hələ orada olmadığı vaxtlarda Mekadoniya və indiki Yunanıstan adlı bölgələri işğal etdiklərini və burada bir dövlət qurduqlarını söyləyirlər. Əslində Herodot da eyni fikirdədir ...

Yunan tarixçilərinin və digərlərinin Pelesaq adlandırdıqları tayfalar sonradan Anadoluya keçərək orada eyni illərdə dövlət qururlar ...

Pelesaqlar əslində Saka Türkləridir. Burada Sakaların bəziləri Dunay Vadisini keçərək Alp dağlarından İtaliyaya girdilər. Qərb alimləri şimaldan Sakaları qəribə adlarla çağırırlar. Onları "Villanovalı" adlandırırdılar. Əslində İtaliyanın Boloniya şəhərinin yaxınlığında Villonova adlı bir kənd var. Bu kənddə qazıntılar nəticəsində ilk dəfə 1853-cü ildə Sakaların (Etrüsk) varlığı məlum olur. Bundan sonra Tyrrhen (Turhan) adlı bir tayfa, İranlıların Tur-Turan dedikləri, yenə bir türk qövmü Anadoludan İtaliyaya köçdülər və Sakalarla birləşdilər, Tur-Saka adıyla yaşamağa başladılar. Etrüsk kitabələrində, Tursakların qısaldılmış "TRSK" adını oxumaq mümkündür.
İtaliyanı adam edən türklər ...TÜRSAKLAR (ETRÜSKLƏR) VƏ İTALİYA ...

Tursaklar Aralıq dənizinin qərbinə tamamilə hakim idilər. Atlantik okeanında Tanca (Tengiz) limanını qururlar. Bu səbəbdən yunanlar Aralıq dənizinin qərb hissəsini Turhan dənizi (Tirren dənizi) adlandırmaq məcburiyyətindədirlər.

Tursaklar həm heyvandarlıq, həm əkinçiliklə, həm də mədənçiliklə məşğul olurdular. İtaliyanın yarı vəhşi insanlarının heyranedici baxışları arasındakı bataqlıqları qurudaraq hər cür əkinçiliyi inkişaf etdirdilər və Orta Asiyada etdikləri kimi İtaliyada dəmir mədənlərini də işlətdilər.

E.ə. 753-cü ildə bu, dünya tarixindəki ən əhəmiyyətli hadisələrdən biri oldu və Tursaka padşahlarından birinin nəvəsi ROMÜLÜS yeni bir şəhər qurmaq istədi. Topladığı macəra yoldaşlarıyla, Latın adlanan italyan qəbiləsinin yaşadığı bölgənin sərhəddinə yaxın bir yeri seçir. Tursaka hökmüdarından lazımi icazə aldıqdan sonra şəhəri qurur və onun adını ROMA qoyur... Romülüsdən Romanın adından olub olmadığı bilinmir.

NECƏ SÜQUT ETDİLƏR?

Roma, Etrüsk (Tursaka) padşahların təsiri ilə getdikcə inkişaf edirdi. Ancaq şəhəri quran Romülüs, zaman keçdikcə Romada Etrüskün təsirini getdikcə azalacaq bir ənənə qoyur. Bu ənənə: "Kim başqa bir şəhərdən qovulsa, Roma ona sığınacaq hüququ verirdi." Zamanla Latınlar şəhəri doldurdular. Hüquqlarını alan Roma vətəndaşları və Latinlar Senatda böyük bir gücə çevrildilər. Cənubda qurulan Yunan koloniyası (Siciliya) təsirli olmağa başlayır. Zamanla Yunan-Latın ittifaqı, e.ə. 509-cu ildə sonuncu Tursaka Kiralı II.Tarhan (II.Tarquinius) Romadan qovuldu və heç Romaya qayıtmadı. Beləliklə, İtaliyada Tursakanın hakimiyyəti sona çatır və Latın dövrü başlayır.
İtaliyanı adam edən türklər ...

ÖRNƏK SƏNƏDLƏR

Etrüskların qurd dastanı və türklərin qurd dastanı əsasən motivlərlə eynidir.

Etrüsklar və türklərin Allaha inamları birdir. `Şaman` mədəniyyəti hər ikisində mövcuddur. Bütün müqəddəs şeylər həm Etrüskdə, həm də türklərdə bənzərdir. Məsələn, Doqquz, Etrusklar üçün də, Türklər üçün də uğurlu rəqəm sayılır. Bütün türk ənənələri Etrüsklərdə yaşadılırdı.

Qədim türklərdə qadınlar da çox əhəmiyyətli və müqəddəs hesab olunurdu. Etrüsklərdə də qadın eyni statusa malikdir. Etrük məzarları Orta Asiyadakı Türk məzarları ilə eynidir. Asiyada oxşar bir ox və ya metal güzgü "əkizi" Etruskların arxeoloji tapıntıları arasındadır. Bundan əlavə, Orta Asiyada heykəllərdə istifadə olunan naxışlar Etrüsklərdə də mövcuddur. Bütün dünyadakı elm adamları Etrüsk dilinin heç bir Avropa dilli kimi olmadığını söyləyirlər. Ancaq kimə bənzədikləri barədə susurlar. Ancaq Etrüsk dili, qədim türk ilə demək olar ki, eynidir.

Türk dilində olduğu kimi, Etrüskcədə də fel cümlənin sonunda gəlir. Fellərin, sifətlərin, subyektlərin istifadəsi tam olaraq türk dilindəki kimidir. Etrüsk türk dilinin ən qədim formasıdır ... Və qədim Avropa tayfalarında bunların heç biri yoxdur. Etrüsklərdə nə varsa, əsasən qədim türklərdə də o var.

Bunları, Qərb elm adamlarının izah etməkdən qorxduğu bir çox oxşar dəlil qarşısında Adile Ayda, sözün həqiqi mənasında qışqıraraq ortaya qoydu.

Maraqlıdır ki, Etrüsklərin yaşadığı Şimali İtaliya xalqları bəzən "müstəqil" dövlət olmaq istədiklərini bildirirlər. Deyirlər, biz varlıyıq.Niyə cənubun sıxıntılarını öz üzərimizə götürməliyik?

(www.turkmeclisi.org istinad edilmədən istifadə edilə bilməz)

Fedai.az Araşdırma Qrupu
İtaliyanı adam edən türklər ...
08 oktyabr 2019 /

İtaliyanı adam edən türklər ...

Похожие новости

ETRÜSKLƏR: ÖLÜM VƏ DİRİLİŞ...

Latın şairi Sextus Propertius (e.ə. 50-16), Romalılar tərəfindən eradan öncə 396-cı ildə tutulan Etrusk şəhəri Veii (Veiima) üçün "Elegies" (elegiya, ağılar) adlı əsərində aşağıdakı sətrləri

TÜRKLƏR ÖZ SAK KEÇMİŞİNƏ SAHİB ÇIXMALIDIRLAR

"Anadolunun müxtəlif yerlərində arxeoloji qazıntılar zamanı tapılan sümüklərin DNT analizi təəccüblü faktları ortaya qoymaqdadır. Herodot tarixi deyir: Pers (Pers deyil, Midiya sakları - red.)

Etrusk dili

İlhami Cəfərsoy Etrusk dilinə və yazılarına gəlincə, bu yazılar latın qrafikasına uyğun yazıl­dığından dünyanın müxtəlif dil ailələrinə məxsus olan bir çox dillərində, ən çox da Hind-Avropa

ÖN TÜRKLƏR: PELASQLAR...

ADİLE AYDA "Türklərin İlk Ataları" Keçmiş səfir ADİLE AYDA yazır: "Fransız və İngilis yazarlar nədənsə PELASQLAR ilə ilgilənmirlər ... Ancaq Alman alimlər PELASQLAR üzərinə ciddi əsərlər yazmışlar.

AVROPA DİLLƏRİNİN KÖKÜ TÜRKCƏDİR

HASAN YAZICI Okutman, Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı, hyazici@sakarya.edu.tr İlk yazı şumerlər tərəfindən istifadə edildiyi bilinir. Lakin, Mirşana görə, yazı ilk növbədə türklər
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Ərdoğan Bakıda oteldə Veteranlar Birliyi üzvləri ilə söhbət etdiMasonlar "Barış Pınarı" Əməliyyatıyla bağlı açıqlama verdilərERMƏNİ HƏRBİ EKSPERTİNDƏN ERMƏNİLƏRƏ QORXUNC XƏBƏRLƏR"Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çox mühümdür"Türkiyəyə yeni sanksiyalar tətbiq ediləcək.“Barış pınarı”dırsa, oradan su deyil, qan axır” deyən prezidentə qarşı SƏRT TƏPKİ: "Heç utanmır?”İlham Əliyev Rəcəb Tayyib Ərdoğan ilə görüşdü - FOTO“Bir millət, iki dövlət” formulu bütün sahələr üzrə birliyimizə xidmət göstərir - Əli HəsənovAzər Axşam olaya aydınlıq gətirir: "O cür oğulun adından istifadə etmək mənim üçün Allah qarşı çıxmaq deməkdir"Ləqəbi Ölüm Mələyi: Məsum baxışları altında bir Savaşçı yatan, ilk Sovet snayperi Roza ŞaninaAzər Axşamın övrəti quşladı...Türkiyə Prezidenti sabah Azərbaycana gəlirPaşinyanın Putinə yaltaqlanmaq istəməsi kimsənin diqətindən yayınmayıbVeteranlar Azərbaycan DİN XTPD-nin ilk əfsanəvi komandiri polis polkovniki Əbil Rzayevi andılar...30 ölkədən 150 siyasətçi Qarabağa gəlib - “Artsaxın dostları” forumu keçirilibXTPD-nin ilk komandirinin Anım günü keçirildiErmənistanın həddini bilməz şəkildə Türkiyə açıqlamaları - VİDEORusiya ABŞ-ın "Barış pınarı" əleyhinə olan layihəyə qarşı çıxdı“Bu ləkədən, bu rüsvayçılıqdan təmizlənməlisiniz” – İlham Əliyev Paşinyanı susdurduAVMVİB sədrindən Türk Ordusuna dəstəkTonoyan Dağlıq Qarabağa gəldiTürk əsgərlərinin Suriyadakı bu görüntüləri TÜKLƏRİNİZİ BİZ-BİZ EDƏCƏK - MÖHTƏŞƏM VİDEOMüharibə veteranına ölkə rəhbəri vətəndaşlıq verdiƏməliyyatların 4-cü günündə böyük uğur, əsas hədəf ələ keçirildiAVMVİB TOVUZ BÖLGƏSİNDƏ TƏDBİR KEÇİRDİHeç kim unudulmur!ERMƏNİ MƏTBUATI YAZIR: "BAŞ NAZİRİN EKSTRAVAQANT XƏRCLƏRİ DAVAM EDİR."AVMVİB Göygöl rayonunda layihə həyata keçirdiAVMVİB FƏAL ÜZVLƏRİNİ TƏLTİF EDİR...Küçə süpürən qadın9 Oktyabr Ordumuzun ikinci dəfə təşəkkül tapması günüdürTörəmə nədir, Törəmə anlayışı, Törəmə növləri, Törəmənin xüsusiyyətləriƏnvər paşa Moskvanın sülh təklifini niyə rədd etdi?Qubadlı rayonundan olan Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələrinin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciətiAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi məktəblilərlə görüş keçirdi"ERMƏNİ QOHUMLARI DEKLARASİYASI"NA EHTİYAC VARDünyada bütün şərəfsizliklərin tək ünvanı - ERMƏNİ - VİDEORayon başçısının kafedə yeyib-içəndən sonra avtomat çıxaran oğlu Qarabağı niyə yada salıb? - VİDEOBakı meriyasının qarşısında piket keçirildi – FOTOLAR“Qarabağ”a qarşı təxribat törədənlər məlum oldu – FOTOLARİradə Gülməmmədova müharibə veteranları ilə görüşdüTÜRK ORDUSU ƏMƏLİYYATLARA BAŞLADIXanlar Vəliyev Rusiyanın Baş hərbi prokuroru ilə görüşdüVəndamda türk əskərinin məzarı var, yoxsa...İtaliyanı adam edən türklər ...Hocaz uğrunda şəhid düşən qəhrəmanlar yad edildi -VİDEOZəkəriyya Rəhimov: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"Düşmənin içinə kəşfiyyata... Bahar Bənövşə ilə!Təhsil Nazirliyində kollegiya iclası keçirilibYəhudilərlə azərbaycanlıların dostluğu - Xəzərilərin tarixi mirası Aqşin Yenisey yazır...Nazir müəllimlərdən pul yığan məktəb direktorunu işdən çıxardı - VİDEOAVMVİB Sabirabad şöbəsi ön cəbhədəXainlər düşməndən təhlükəlidirİSLAM SƏFƏROV: ƏMR ET, KOMANDANIM!Kapitulyasiya, yoxsa çoxdan gözlənilən sülh? Ukrayna nəyə razı oldu?AVMVİB Suraxanı rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirdiAzərbaycanlı vəkil Rusiyada partiya yaratdı – yeni partiyanın abreviaturası SSSR adlanırJAK ŞİRAK DA ERMƏNİ ÇIXMADIAVMVİB Nəsimi rayon şöbəsi təltif edirJurnalistikanı məhv edən “jurnalist”lər…MÜƏLLİM GÜNÜNƏ AYDIN SAYAĞI SÖZ ARDI...Türk daim belindən erməni tələsinə düşürBÖYÜK AZƏRBAYCANMI, TORPAQ İTKİLƏRİMİ?Veteranlar "N" saylı hərbi hissənin yaranma günündə iştirak ediblərAleksandr Proxanov: Zal İlham Əliyevi alqışladıAVMVİB Abşeron rayon şöbəsində Anım tədbiriİran Azərbaycana xəyanətlərini davam etdirirERMƏNİSTANDA NƏ BAŞ VERİB?İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan böyük uğurlara imza atır - Siyavuş NovruzovATMACA: MANATA SİTAYİŞ EDƏNLƏR...K. ŞİRİN: "Gələcək sizin əlinizdədir, əziz müəllimlər!"İlham Əliyev “Valday” iştirakçılarının qeyri-formal görüşündə - FOTOXanım rektor müəllimləri təbrik etdiDAHA BİR VETERANIMIZ HAQQA YÜRÜDÜPensiyaların artımı ilə bağlı nazirlikdən açıqlamaRektor Nurlana Əliyeva BSU- nun yeni tələbələri ilə görüşdüAVMVİB sədri Füzuli Rzaquliyev: "ƏMR ET, KOMANDANIM!"-VİDEOPUTİN İRƏVANDA Köçəryanın arvadı ilə görüşübQardaş Türkiyədə Qazilərə verilən imtiyazlar25 İLLİKLƏ BAĞLI TƏLTİFLƏR DAVAM ETDİRİLİBDAHA BİR QAZİMİZ HAQQA YÜRÜDÜ...Şəhid Milli Qəhrəmana Xatirə medalı verildiErmənilərin Kəlbəcərdən çıxardığı qızıldan hazırlanan bahalı İsveçrə saatları azərbaycanlılara SATILIRUkrayna sülhü bərqərar edə biləcəkmi?Siyavuş Novruzov: “Xalq Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətə alternativ görmür”İlham Əliyev: Qarabağ - Azərbaycandır! Və nida işarəsi - VİDEOPrezident bu müəllimlərə fəxri ad verdiYÜKSƏK BAL TOPLAYIB MÜƏLLİMLIK PEŞƏSINI SEÇƏNLƏR ÇOXALIBSəbail rayonunda müharibə veteranları ilə görüş keçirilmişdirAlmaniyanın nüfuzlu portalı Qarabağdan yazdıİlham Əliyev Rusiyada işgüzar səfərdədir - VİDEO - FOTOMilli Məclisdə bu qədər deputat yeri boş qalıbErmənilər Qarabağdakı raket sistemlərini nümayiş etdirdiBu gün Heydər Əliyevin ilk dəfə prezident seçildiyi gündür…AVMVİB Zəngilan rayon şöbəsi yardım aksiyası keçirdiXOCAVƏNDİN İŞĞALI İLƏ BAĞLI TƏDBİR KEÇİRİLDİUkrayna Donetsk və Luhansk üçün "Ştaynmayer düsturu"na razılaşırQa­zaxda ekskavato­r atə­şə tutul­du — Azərbaycan vətəndaşı mülki şəxs həlak olduBBC Qarabağ qazilərindən yazdıSəməd Seyidov ermənilər qarşısında niyə susub? Növbəti erməni fitnəsi...
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ