TANRINI OĞURLAYANLAR

TANRINI OĞURLAYANLAR


Hacı Əhmədov

(Əvvəli: http://fedai.az/index.php?newsid=6518)

Bu minvalla həmən semitlər tarixin müxtəlif dönəmlərində dövlət qurmuş Türk hökmdarlarının yatağına öz əxlaqsız qadınlarını salmağaa müvəffəq olarlar. Quş dimdiyindən tora düşdüyü kimi Türk kişisi də gözəl qadınlara görə tora düşərlər. Belə ki bütün qədim Türk imperiyaları Türk hökmdarlarının semit fahişələri ilə ailə qurduqdan sonra süquta enməyə başlamışlar. Şübhəsizdir ki təməli qədim Türk etrusk tayfaları tərəfindən qoyulmuş Qədim Roma imperiyasında da belə olmuşdur, amma hələ bu barədə tarix elmi susur. Çünki əgər sübut olunarsa ki, qədim Roma imperiyasında Türk hökmdarı semit qızı ilə evləndikdən sonra hakimiyyəti Xristianlığı yayan semit yahudular mənimsəmişdi, o zaman gərək Dünya tarixi yenidən yazılsın. Bu prosesləri qədim Roma imperiyasında izləyə bilməsək də sual açıq qalır - bəs bu dövlətin təməlini qoyan etrusk Türklər hara yoxa çıxdılar? Məncə onlar yoxa çıxmadılar, sadəcə Xristianlığı qəbul etdikdən sonra, tədricən illər ərzində Türklüklərini itirib yahudularla qaynayıb-qarışırıq yeni millətə- italyanlara çevrildilər. Həmən prosesləri biz qədim Kiyev Rus dövlətində izləyə bilərik. Semitlərin necə saraya yol tapdıqlarını, necə öz fahişələri vasitəsilə dinlərini Türklərə sırıdıqlarını və sonunda dövlət quran Türklərin dövlətçiliyinin semitlər tərəfindən necə mənimsənildiyi prosesini mərhələli şəkildə araşdırmağa və izah etməyə çalışaq. Belə ki , qədim Kiyev Rus dövlətinin hökmdarı Ulu Dəmirin (Ulu dimir - Wladimir) arvadı Bizans imperiyasından gəlmiş bir kəniz idi. Bizans imperiyası Qədim Roma imperiyasından qopub düşən bir Xristian dövləti idi. Əgər nəzərə alsaq ki Xristianlığın təməlini qoyan dırnaqarası peyğəmbər İsus milliyətcə yahudu idi , o zaman onun dinini yayanların da başqa planetdən gələn hansısa naməlum murmandosların olmadığı gün kimi aydındır. Dinin yaradıcısı ilkin mərhələdə, nə millət idisə, onun dinini yayanlar da özü kimi yahudu idi. Əgər insanlar guya ki Uca Yaradan tərəfindən göndərilən elçinin, peyğəmbərin möcüzələr göstərəcəyinə ümid bəsləyirdilərsə, bir qaraçı üçün insanları heyrətləndirmək, fokus-mokus göstərmək, illüziya yaratmaq elə də çətin iş deyildi. Semit peyğəmbərləri ərəblər və yahudularla demək olar ki qan qardaşı olan, eyni millətdən olan qaraçılar bu möcüzələri bizim gözümüzün qarşısında hər gün edirlər. Hər gün yalandan özlərini artistliyə vurub bir gün şil, bir gün kor olub bizim ürəyi təmiz, səmimi insanlarımızın inamını oğurlayıb ALDADARAQ pul dilənən həyasız bir qövm üçün möcüzə göstərmək nə çətin iş idi ki? Və buna görə də onlara inanıb dinlərini qəbul etməyinə dəyərdimi ? Çətini inana qədərdi... Əgər siz kiməsə inanıb onun dinini qəbul edirsinizsə, deməli onun şərtlərini də qəbul edirsiniz.

Əgər şərtlərini qəbul edirsinizsə, deməli onun iradəsinə də tabe olursunuz. Əgər iradəsinə tabe olursunuzsa, dəməli onun sizin üzərinizdə hökmranlığını da qəbul edirsiniz. Budur əsas məsələ - İNAM! Həmən inam ki alınmayan qalaları almağa, yenilməz ölkələri bir güllə atmadan belə tabe olmağa nail olurdu. Bu proses necə gedirdisə lori dildə izah etməyə çalışıcağam. Bir anlığa təsəvvür edək ki, indiki Azərbaycan ərazisindən şimala köç edib məskən salmış və tarixdə qədim Kiyev Rus dövləti adı ilə yadda qalmış Türk etrusk tayfalarına həmən semitlər yol tapır. İlk öncə öz qızlarını Türk hökmdarın çarpayısına salmaqla saraya yol tapırlar. Qeyd edək ki semit tayfalarına aid millətlərin qızları o qədər də gözəl olmasalar belə vəhşi heyvan ehtirasına malikdilər. Belələri Türk hökmdarlarının qəlbini oğurlayıb ona hakim ola bilirdilər. Daha sonra özləri ilə gətirdikləri guya ki Allahdan nazil olmuş, əslində isə ideoloji virus olan kitablarını hökmdara qəbul elətdirirdilər. Daha sonra isə hökmdar həmən dini öz xalqına məcburi qəbul etməyi əmr edirdi. Beləliklə həmən semit fahişəsinin qardaşları da həmən eldə, obada peyda olurdu. Tezbazar bir semit məbədi inşa edib orada məskunlaşırdılar. Ssenari həmişə eyni olurdu - guya ki bu hoqqabazların dinini qəbul etməzdən öncə bizim yaşayışımız murdar heyvanın yaşayışından fərqlənməz imiş...
TANRINI OĞURLAYANLAR
Bu formulirovka istər İudaizmə, istər Xristianlığa, istrəsə də İslam dininə aiddir. Kilsəyə gələn kasıb, avam təbəqəni, yerlli Türk əhalini həmən fahişənin mesenatlıqla məşğul olan qardaşları çox mehriban və gülərüzlə qarşılayarmış:
- Xoş gəldiniz, buyurun içəri... Sən kimsən, adın nədir? (danışıq qədim etrusk türkcəsi ilə verilib)
- Mənü adum yuxdur. Kənddə mal-qarayçun yem eləyədəm. Hələ bələ də çağurallar Yemeleyən...
- Olsun mənim balam... Sən bilirsən də, sən Allahın dininə Xristianlığa gəlməzdən əvvəl ömrünüz donuzun həyatından fərqlənməzdi. İndi sən kişi olmusan, təmiz olmusan. Buna görə də keçmiş (gülümsəyir) donuz həyatından əl çəkib insan həyatına qədəm qoymalısan. Sənin adını qoyuram elə Yemeliyan. Danış görək Allahdan istəyəcəin nədir?
- Mənü çüreg (çörək) pişirməgə unum qurtarutdu... Bir şeşəl (kisə) un, bir şeşəl də buğda ulsaydi...
- Al götür mənim balam, Allahın oğlu İsa çox mərhəmətlidi. Sənə bir meşok un bir meşok da buğda veririk (yaddan çıxarmayaq ki , bunların fahişə bacıları axı hökmdərın arvadıdır. Dövlət xəzinəsini həmən qardaşlarının kilsəsinə yönəldilir. Dövlətin pulu, qızılı, ərzağı bunların əlindədir ) Bəs sən kimsən? Yaxın gəl utanma... Sənin adın nədir? (ilkin mərhələdə mesenat yahudular Türk dilini təmiz bilmədiyindən, bəzi sözlərin mənasını da bilmirdilər. Elə eşitdikləri ilk sözləri həmən Türklərə ad qoyurdular).
- Mən habu kişinü üstində övdə uladam...
- Olsun mənim balam... Sənin də adını qoydum Ustin. Sən bu soyuqda niyə ayaqyalın gəlmisən? Bizim Allahın oğlu İsa bilirsən necə mərhəmətlidir? Buna isti ayaqqabı verin geyinsin... Bəs sənin yanındakı o qız kimdir?
- Mən də habu kişinü yaniynə gəlmişəm baxmağa nə vardusa...
- Olsun qızım, sənin də adını qoyuram Yanina. Buna da bir meşok un verin... Bəs bu qız kimdir arxada utana-utana boylanan ? Yaxın gəl, özün də heç kəsdən qorxma, axı bura Allahın evidir, heç bilirsən bizim Allahımız necə mərhəmətlidir. Sənin adın nədir?
- Mən də habu kəntə gəlinə gəlmişəm. Gələn yulnan gəldüm baxum ne eleyesüz...
- Bura Allahın evidir qızım, hər zaman gəl. Səni də öz pak xristian dinimizə qəbul edirəm. İndi adın olsun Gəlinə (sonralar rus dilində ə hərfi olmadığı üçün bu ad ruslarda Qalina, gürcülərdə isə Qelino oldu) Bax beləcə bir günün içində Xristianlığı qəbul edən Türklər öz nicatını həmən bu mesenat cuvudlarda gördülər. Cuvudlar isə xalqın inamını, etiqadını bir kisə unla, bir kisə buğda ilə, ayaqqabı ilə aldılır. İndi Yemelyan bilirdi ki, daha heç zaman ailəsi aclıq çəkməyəcək. Ərzaq azuqəsi qurtaranda gəlib qışın oğlan çağında həmən kilsədən bir kisə ununu alıb aparacaq. Yemelyan həmən bir kisə undan ötrü dünyaları dağıtmağa hazır idi. Lakin heç də əhaləinin hamısı asanlıqda bu hoqqabaz semitləri dininə gəlmirdi. Əhalinin etimadını qazanmış həmən mesanat cuvudlar hər imkan düşəndə belələrini sözlə qamçılayardılar, cəmiyyətdə gözdən salardılar:

- Baxın hələ kim gəlir bizə tərəf... Pah atonnan Turokdu bu, durakdı bu. Heç cür adam olmaq istəmir. Beləcə semitləri iradəsinə tabe olmaq istəməyənlər dəli, durak, səy damğası vurulurdu və bir kisə una satılmış Yemelyanları vasitəsilə müşaiyət olunur, gözdən salınırdı. Qeyd etmək lazımdır ki, İslam dini də həmən semit metodlarındın uzağa getməmişdir. Semit ərəblərin və farsların iradəsinə tabe olmaq istəməyənləri, onların iradəsinə tabe olmaq istəməyənləri kafir, münafik, fasik kimi adlar qoyub alçaldırdılar. Semitlər bu gedişlə Tanrımızı oğurlamış oldular. Qədim ənənələrimizdən, adətlərimizdən əl çəkib yadların dedikləri həyat tərzinə razı olduq. Beləcə biz Türkləri qələbədən-qələbəyə aparan Tanrımızın himayəsindən məhrum olduq. Semitlərin yalançı və böhtançı peyğəmbərləri və Allahları, Boqları ilə mübarizədə biz Tanrımızı dəstəkləmədik. Buna görə də Tanrımız bizdən üz döndərdi, bizi taleyin hökmünə və semitlərin olmayan mərhəmətinə atıb getdi. Türklərin semitlərlə qarışmağından müxtəlif ellərdə yeni-yeni millətlər əmələ gəldi. Ruslar, italyanlar, almanlar, engelislər, ermənilər... Əmələ gəldilər və taleyimizə hakim kəsildilər. Millətin içindən çıxan bir qrup qanıpozuk manqurt qövmü isə təriqətlərə bölünüb bir-birinə düşmən kəsildilər. Semitlərin bu giclərə vəd etdikləri cənnətdən ötrü öz millətinin başını kəsdilər, öz millətini ayaqlar altına atdılar. Öz millətindən imtina edib könüllü olaraq ərəbə, farsa, cuvuda kölə, tula oldular. Semitlərin ideoloji virusunun təsiri altına düşən gənclərimiz öz millətlərinə hədsiz nifrət bəsləyib, düşmənə məhəbbət bəslədilər. İşğalçılara yas saxlayıb hər il ölümlərini ehtiramla yad etdilər, işğalçıdan ötrü sonsuz məhəbbətlərini izhar etməkdən ötrü başlarını yarıb, sinələrinə zəncir vurdular. Belələrinə deyəndə ki bəs İranda azadlıq hərəkatının liderlərini farslar həbsə atırar, əzirlər, ikrahla cavab verdilər, ay müəllim, İranda heç bir azadlıq hərəkatı-zad yoxdur. Özlərini yalandan milli fəal kimi qələmə verən 3-5 nəfər var, bunlar da narkomanlar, əyyaşlardır.
TANRINI OĞURLAYANLAR
Deyəndə ki bəs xəstəmiz var, istəyirik İrana aparaq göstərək, kimi msələhət görərsiniz? Dedilər ki, Təbrizə yox, Tehrana gedin. Təbrizdə də elə öz millətimizdir də, burda necə orda da elə, bizim millət hər yerdə və hamısı atanşikdilər, farsların yanına get ... Axı öz millətinə bu qədər nifrət hardandar? Əlbəttə ki, öz Tanrısından məhrum olmuş bir millət, işğalçıların ölusunə yas saxlayacaqdı, Vətəni müdafiə edənlərə isə semitlərin kafir damğasını vurub tarixin zibilliyinə atacaqdı...

Ögey ana uşağa həmişə doğma anasının pis olduğunu xatırladacaqdı... Ögeylərə, yadlara qucaq açdıq, ögey anaların, ögey dinlərin, ögey Allahların mərhəmətinin ümidinə qaldıq...

Bu səbəbdəndir ki Qarabağımız da işğal olunub, digər torpaqlarımız da yad tapdağı altındaddır. Bu səbəbdəndir ki, semitlərdən törəmə, mənşəyi bilinməyən millətlər bizə meydan oxuyur, tariximizə, mədəniyyətimizə, torpaqlarımıza iddia edirlər. Tanrımız bu gün zindandadır. Tanrımız bu gün yadellilərin əsiridir, semitlər tərəfindən oğurlanmışdır. Onu azad etməliyik, yoxsa tamailə yox olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalacağıq...
TANRINI OĞURLAYANLAR
28 oktyabr 2019 /

TANRINI OĞURLAYANLAR

Похожие новости

TANRINI OĞURLAYANLAR

Bu yaxınlarda FB-da bir məqaləyə rast gəldim. Məqaləini adı belədir - Türklər alanların tarixini osetinlərə verməlidirlərmi? Vəziyyət həqiqətən də kritik həddə çatıb. Heç bir tarixi, mahiyyəti

RUS - TURK QOŞUNLARI SURİYANIN ŞİMALINA DAXİL OLDULAR: "QARŞILIQLI FAYDALI ƏMƏLİYYAT"

Prezidentlər Vladimir Putin və Rəcəb Təyyub Ərdoğanın Soçidə keçirdikləri danışıqlar zamanı razılazmalarından həmən sonra Rus - Türk hərbi birləşmələri hər birı üçün nəzərdə tutulmuş şəhərləri və

İtaliyanı adam edən türklər ...

Romalılardan əvvəl İtaliyanın ilk sakinlərinin Etrusklar olması həqiqəti bütün dünyada elm adamları tərəfindən qəbul edilmişdir. Arxeoloji tapıntılar, nə Roma, nə Yunan mədəniyyətinə aiddir ...

SİZ ZƏİF BƏNDSİNİZ!!!

Umuxanım Hüseynzadə İnsan nədir? Kimdir? Necə yarandı? Allahınmı yaradılışıdır, yoxsa ki, təkamül nəticəsindəmi meydana gəldi? Son zamanların əsas mübahisə predmeti də məhz budur ki,

"Kemişi olmayanın gələcəyi yoxdur"...

Umuxanım Hüseynzadə İnsan canlı təbiətin bir parçası, tərkib hissəsi olaraq sosial yaradılmışdır. Yəni insan cəmiyyətdə yaşayır və digər fərdlərlə ünsiyyətdə olaraq sosial əlaqələr qurur. Bu
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Qalın mətn Maili mətn Vurğulanmış mətn Silinmiş mətn | Sol kənar üzrə düzləşdir Mərkəz üzrə düzləşdir Sağ kənar üzrə düzləşdir | Təbəssümlərin əlavə edilməsi Linkin əlavə edilməsiQorunmuş linkin əlavə edilməsi Renk Seç | Gizli mətn Sitatın əlavə edilməsi Seçilmiş mətni kiril əlifbası transliterasiya ilə dəyişdir Spoiler Ekle
Введите код:
Populyar xəbərlər
Güney Azərbaycanda və İranda ötən həftənin ictimayi–siyasi mənzərəsiAVMVİB Tovuz rayon şöbəsi Anım tədbiri keçirdiMüxalifətin «miqrasiya mafiyası» Avropada mühacir statusu almaq üçün ermənilərə də yardım göstərirmişErməni deputat əsgər ölümlərindən danışıbMehriban Əliyeva Rusiyaya rəsmi səfərə gedibQarabağı istəməyən "Qarabağ" qəzeti-VideoPrimakov bayraqlıların gizli hədəflərinə işıq düşürYerevanda Corc Soros əleyhinə etiraz aksiyası keçirilirSürücülərə etibarnamə ilə bağlı ŞAD XƏBƏRErmənistan ordusunda istefalar başladıŞuşanın icra başçısı yenə "gül vurdu"1991-ci ilin qara gələn 20 noyabrından 28 il ötdü...Veteranlar döyüş dostlarını ziyarət etdilərXalqın küçələrə töküldüyü İranda ordu HƏRƏKƏTƏ KEÇDİSumqayıtın 70 illik yubileyi qeyd edildiPrezident İlham Əliyev: “Cavid Qurbanovu mən bu vəzifəyə təyin edəndən sonra böyük irəliləyiş var”Novruz Məmmədov yeni vəzifəyə təyin olunduİsgəndər Həmidov siyasətdən getdiÖlkə rəhbərinin göstərişləri necə həyata keçirilir? - Nizami rayonuİranda etirazçılar polis və təhlükəsizlik işçilərini girov götürüb-Video“Azərbaycan ordusu 1992-də Xankəndiyə girirdi…” – Ermənistanın keçmiş baş naziriATMACA: "Psixolox" Nərminin şərab keyfiNASA Yer kürəsində milyonlarla insanı məhv edəcək asteroidin düşmə tarixini açıqladıCəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi:"Azərbaycanı daha dərindən öyrənməyə çalışacam"ƏRDOĞAN “ERMƏNİ SOYQIRIMI”NDAN DANIŞDI:"Bu iftiradan qurtula bilmirik"BMT-nin dəyərsiz qətnamələri: 884 saylı qətnamə"ÜFÜQ" EİB VƏ "DALĞA" EİM İŞÇİLƏRİ MAAŞ ÜZÜNƏ HƏSRƏT QALIBLARYevgeni Satanovskiy-Vladimir Solovyov: Bakı bir erməni şəhəri idi. BakurakertErməni jurnalistləri Bakıya kim gətirir?Roma Papası: "Cəhənnəm yoxdur, Adəm və Həvva gerçək deyil”Saakaşvilidən azərbaycanlılara çağırış: Təxribatlara uymayın!İranda aksiyada ölənlərin sayı 25 nəfərə çatdıAVMVİB Ağdaş rayon şöbəsi YAP-ın 27 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə iştirak edibBölgə veteranlarına diqqət artırılmalıdır"Müharibə veteranı" fərqləndirici döş nişanı hazırdırŞuşadan Xocalıya NİYƏ YARDIM OLUNMADI?- Qazilər tarixin qaranlıqlarına işıq salırlarErmənilərin erməniləri güldürən xəritəsi – Fotoİşğalçı Ermənistan Araz çayında ekoloji fəlakət yaratdı-Video“Ən məxfi general”: ABŞ-ı 1 trilyon ziyana salan azərbaycanlı – 25 İLLİK SİRRMehriban Əliyeva Milli Dirçəliş Günü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etdiDoqquz yaşlı oğlan universitetə qəbul olduAtatürkün Türklük ilə bağlı dediyi sözlər...AVMVİB-nin yersiz-yurdsuz Biləsuvar şöbəsindəŞəhid ailəsi və əlilliyi olan şəxslərə mənzillər veriləcəkHacı Zeynalabdin Tağıyevin ev muzeyi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təmir olunurBMT-nin dəyərsiz qətnamələri: 874 saylı qətnaməİlham Əliyev: “Savadsız bir demaqoq Müdafiə naziri olmuşdu”Erməni soyqırımının tanınması ilə bağlı qətnamə ABŞ Senatında səsverməyə gedib çıxmayacaqÜzürü ayıbından betər müxalifətə Avropa da dözmədiYeni icra başçısı təyin olunan Qarabağ qazisi evsiz vətəndaşa mənzil verdiVilayət Eyvazov onlara YÜKSƏK VƏZİFƏ verdi" TÜPÜRÜM O ERMƏNİ BAYRAĞINA! "QARXUNLU ƏŞRƏF BƏYDİFAİÇİLƏRİN QURDUĞU GİZLİ TƏŞKİLATLazımsız BMT qətnamələri: 853 saylı qətnaməRUSLARI BİR GECƏDƏ TƏRKSİLAH ETDİLƏRYoxa çıxan Rövşən və Ayaz Mütəllibovun avtomatları - TARİXRusiya Qarabağda, məhz buna görə Azərbaycanı dəstəkləyirLavrov ermənilərə Köçəryanın günahını xatırlatdı - VİDEOBMT-nin dəyərsiz qətnamələrinin xülasəsi: 822 saylı qətnamə"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" kitabı çapdan çıxdıErməni və PKK birgə Ərdoğana qarşı aksiya keçiriblərDaha bir ştat qondarma respublikanı tanıyıbƏrdoğan-Tramp görüşü başa çatdı - FOTO/VİDEOMAYASI POZUQ İKİ DÖVLƏT!Müharibə veteranı Xətai rayonuna İcra Hakimiyyətinin Başçısı təyin edildiErmənilərin növbəti "5 rayon qaytarılır" oyunu"Nə hadisə baş verib ki, piket keçirirlər?" — Siyavuş Novruzovİlham Əliyev xalqa MÜRACİƏT ETDİ...Erməniləri yer üzündən silmək istəyən hökmdarAVMVİB sədrindən maraqlı açıqlamalarErməni Lavrovun "rusca" Qarabağ siyasətiŞəhid övladının ad günündə gözlənilməz hədiyyə – VİDEOÖlkə prezidentindən və I vitse prezidentdən daha bir örnək addımAzərbaycan ordusu tam heyətlə poliqonlara yeridilirFaciəli qəzada müharibə veteranının həyat yoldaşı həlak oldu - VideoBakıda erməni ayranı satılır - FOTOMübariz Mənsimov azərbaycanlı deputatı BİABIR ETDİErmənilər Ağdamda "Anaitin alt paltarını tapıblar"Tarix boyu Türk Qadınları: "KATUN-XATUN-XANIM"Əmir Teymur Sultan Bəyazidin xanımını azad buraxdı"Mənim səlahiyyətim olsaydı, Paşinyanın gəldiyi toyu qara gətirərdim..."Məcburi köçkün məktəbində Dövlət Bayrağı Günü qeyd olunmuşdurPaşinyan Azərbaycana toya gəlibPrezidentin yeni təyin etdiyi icra başçısı şəhidlə bağlı göstəriş veribNövbəti snayper hazırlığı kursu uğurla başa çatıb-VİDEO"İlham Əliyev. İnkişaf - məqsədimizdir" çoxcildliyinin 91-ci kitabı çapdan çıxdıQələmiylə və silahı ilə Vətənin keşiyində duran döyüşçü-jurnalistDÖYÜŞÇÜLƏRİN GÖRÜŞÜHərbi prokuror və DSX rəisi Ermənistanla sərhədə gedib - FOTOABŞ-dan Qarabağla bağlı mövqeyini açıqlayıbXramçixin erməniləri hədələdi: Qarabağsız qalacaqsınız...Lavrov Qarabağ danışıqları üçün Yerevana gedirDaimi nümayəndəmiz ATƏT - i fakt qarşısında qoyduVasadze erməniləri rüsvay etdi - Bakı və Tiflisə təxribatAVMVİB sədrindən bayram təbrikiMehriban Əliyevadan Bayraq Günü paylaşımı: "Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa!" - VideoPrezidentdən Bayraq Günü ilə bağlı möhtəşəm paylaşım - VİDEO1200 ERMƏNİNİ MƏHV EDƏN 45 AZƏRBAYCAN TÜRKÜNazir əmr imzaladı – bu müəllimlər üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcək
AZƏRBAYCAN VƏTƏN MÜHARİBƏSİ VETERANLARI İCTİMAİ BİRLİYİ