Çeçenistan Rus hərb tarixçisi Vasili Pottonun gözü ilə

Vasili Aleksandroviç Potto — Rus ordusunun Alman əsilli süvari generalı, Krım müharibəsinin və Polşa üsyanının yatırılmasının iştirakçısı, Qafqaz Hərbi Dairəsinin qərargahında Hərb tarixi kafedrasının rəisi, hərbi tarixçi.

…Çeçenistan, şimalda Terek çayı və ətrafında dağ silsiləsi ilə təxminən üst-üstə düşən, onu Kumık çöllərindən ayıran, qeyri-müəyyən sərhədlər içərisində yerləşən geniş bir ölkədir.

Bu əlçatmaz ölkə Rus hökmranlığının yayılma yolunda dayanırdı. Onun əsas əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, o, zəngin dağ otlaqları, sıx meşələri, ortasında çoxdan səpələnmiş dəbdəbəli əkin sahələrinin vahələri, çoxlu çaylarla sulanan və hər cür zəngin bitki örtüyü ilə örtülmüş düzənlikləri ilə bir taxıl anbarı idi. Və yalnız Çeçenistanı fəth etməklə Şərqi Qafqazın dağ xalqlarını təslim olmağa və dinc həyata məcbur etməyə ümid etmək olardı. Ancaq heç bir şey yarım vəhşi Çeçen xalqını deyil, əhalisinin keçilməz müdafiə tapdığı Çeçenistanın vəhşi təbiətini tabe etməkdən daha çətin deyildi. Rusların bura təcavüz etmək və ölkəyə nüfuz etmək üçün ilk cəhdləri — qraf Pavel Potemkinin rəhbərliyi altında Pierinin ekspedisiyası və Bulqakovun Xanqala dərəsinə hücumu qanlı epizodlarla həll edildi və Bulqakovdan sonra onlar artıq özlərinə gələ bilmədi. Ancaq Çeçenistanın həm təbiəti, həm də xalqı öz müstəqilliyinin keşiyində möhkəm dayanmışdı.

Topoqrafik cəhətdən Çeçenistan iki çox fərqli hissəyə bölünür: cənub — dağlıq və şimal — düzənlik, hər ikisi eyni dərəcədə qədim meşələrlə örtülüdür.

Əslində, əsl meşəlik Çeçenistanda yalnız Sunja çayından kənarda başlayır; Terekdən Sunjaya qədər olan boşluqda, bu çayların yaratdığı və Terekə paralel iki alçaq dağ silsiləsi ilə kəsilən geniş üçbucaqda, bütün suvarılması yalnız bir neçə mineral bulaqla məhdudlaşan çöl səhrası var. Bu bölgədə demək olar ki, yaşayış yoxdur və Çeçen kəndlərinə Yermolovun dövründə yalnız Terekin sağ sahilində və Sunjanın sol sahilində rast gəlmək olardı.

Ancaq Sunjadan kənarda sonsuz meşələr başlayır. Amma burada, əsasən bu meşəlik Çeçenistanda azad dağ tayfaları ilə şimallılar arasında da şiddətli mübarizə gedirdi; burada hər addımda bir döyüşün izinə rast gəlmək olar, burada Germençuq, Şali, Mayurtup, Böyük və Kiçik Atağı, Urus-Martan, Aldı, Belqotoy və s. kəndləri yerləşir; Burada Fortanqa, Roşnya, Qoyta, Gexa və Lermontovun əsərlərində bəhs etdiyi Arqun, Valerik və bir çox başqa çaylar axır. Buralar qoca Qafqazlıların yaddaşında silinməz izlər qoyur.

Rusiyanın davamlı səyləri indi meşəlik Sunjaətrafı Çeçenistanını keçilməz xarakterindən məhrum etdi; geniş boşluqlar hər yerə nüfuz etməyə imkan verir və daha da əlçatmaz kəndlər yoxdur. Lakin çox sonralar, Qafqaz işğalının son dövrlərində mübarizə meydanı olmuş dağlıq Çeçenistan hələ də öz qədim fizioqnomiyasını qoruyub saxlayır. Əvvəllər olduğu kimi, onun dağlarının zirvələri və yamacları eyni dərəcədə çoxəsrlik, gəmi kimi, yarpaqlı meşələrlə örtülmüşdür ki, bu da Baş Qafqaz dağlarından fərqli olaraq, bu Çeçen yüksəkliklərinə Qara Dağlar adını verdi. Buralar daim ağ qar örtüyü ilə örtülmüşdür. Qüdrətli dağ çayları ilə kəsilmiş bu dağ meşələri, demək olar ki, mübarizənin son günlərinə qədər Çeçenlər üçün təbii qala rolunu oynadı, buradan onlar şiddətli basqınlar etdi.

Bu sərt təbiətin arasında əsrlər boyu xarici düşmənlərlə mübarizə nəticəsində yetişmiş və daxili çəkişmələrə dözməyən orijinal bir tayfa yaşayırdı.

Çeçenlər adətən bir çox qruplara və ya cəmiyyətlərə bölünür. Çeçenlər özlərini «Noxçi», yəni xalq adlandırırlar və bu ad Çeçen dilində və onun dialektlərində danışan bütün tayfa və nəsillərə eyni dərəcədə aiddir.

Qafqaz tayfalarının əksəriyyəti kimi Çeçen xalqının mənşəyi və tarixi keçmişin dumanında itib. Bu barədə etibarlı tarixi məlumat yoxdur və xalq əfsanələri öz qeyri-adi yoxsulluğu və adiliyi ilə diqqəti çəkir. Xalqın mənşəyi haqqında bəzi əfsanələr də qorunub saxlanılmışdır, lakin bu xalqın necə böyüdüyü və inkişaf etdiyi, Ruslar Qafqazda görünməzdən əvvəl onların keçmişinin necə olduğu haqqında lazımlı olan məlumatlar epik əfsanələrdən başqa bir şey deyildir.

Qoca Çeçenlər sizə deyəcəklər ki, Dağıstan dağlarının şimal yamacından Sunja boyunca uzanan zəngin vadinin sıx, keçilməz meşələrində bir müddət əvvəl yalnız vəhşi heyvanlar gəzirdi və insan varlığının heç bir izi yox idi. Cəmi 250 ildən çox olmayaraq, bir neçə dağ ailəsi İçkeriya dağlarından bu müstəviyə enərək suların axını ilə indiki meşəlik Çeçenistanda, Arqun, Göyta, və digər münbit torpaqlarda məskunlaşdılar. Əfsanələrdən biri bu mühacirlərin əcdadı kimi Şamdan olan bir Əli-Ərəbin adını çəkir. Vətənində törətdiyi cinayətlər onu Qafqaz dağlarına qaçmağa məcbur etdi; vadinin yuxarı axarlarında, Qalqaevlilər (İnquşların əcdadları) arasında məskunlaşdı , orada evləndi və Ərəbin çevikliyi, fərasəti və şərq natiqliyi ona dağların sakinləri arasında şərəfli mövqe yaratdı. Oğlu Naçxou qeyri-adi gücü və qorxmazlığı ilə seçilirdi, buna görə Turpal (богатырь, qəhrəman) adını aldı və artıq Naxçe adını daşıyan nəvələri birtəhər Qalqaevlilərin ərazisindən uzaqda qaldılar. Çox sonralar, ailə nifaqı səbəbindən öz aralarında parçalandılar və İçkeriyanı tərk edərək, müxtəlif mühacirləri qəbul edərək, tədricən əhəmiyyətli bir xalqa çevrilən bir tayfanın əsasını qoydular. Çeçenlər hələ də İçkeriyanı özlərinin beşiyi hesab edirlər və Naçxoo adını öz əcdadlarının adı kimi bilirlər.

Davakar qonşularından qədim meşələrə və sürətli dağ çayları ilə əhatə olunan vadilərə sığınan Çeçenlər, Sulak və Aksay çayları boyunca yayılmağa başlayan yırtıcı Kumıklar onları Miçikdə qarşılayana qədər uzun müddət sakit və dinc yaşadılar. Sonra Kumıklar, onlardan sonra isə Noqaylar və Kabardinlər — ənənəvi döyüşkən xalqlar, zəngin qonşuları haqqında məlumat əldə edərək, onları daimi qanlı hücumlarının və soyğunlarının mövzusuna çevirdilər. Bu çətin şərtlər, qorunmağa və müqavimətə olan əbədi ehtiyac, əfsanəyə görə, Çeçenlərin xarakterini tez bir zamanda dəyişdirdi və çoban tayfasını o zaman Qafqazda yaşayan bütün tayfaların ən sərt və döyüşkən xalqına çevirdi.

Çeçen yaraşıqlı və güclüdür. Hündürboy, qamətli, sərt üz cizgiləri və cəld, qətiyyətli görünüşü ilə, öz hərəkətliliyi, çevikliyi ilə heyranedicidir. Sadəcə, heç bir təxəyyül olmadan geyinir, Kabardiyalılarla rəqabət aparan eksklüziv silahlar nümayiş etdirir və onları Kazakların və digər dağlıların diqqətini dərhal cəlb edən xüsusi yaraşıqla geyinir.

Çeçenlərin xarakterinə görə Qafqazın digər dağ tayfaları ilə çoxlu ümumi cəhətləri var; həm tez əsəbləşir, əyilməzdir və bir təəssüratdan digərinə asanlıqla keçir; lakin onun xarakterində, məsələn, qanlı Kabardiyalının xarakterik xüsusiyyətini təşkil edən o nəcib açıqlıq yoxdur; məkrli, intiqamçı, xaindirlər və aşiqlik anlarında hətta dost üçün də təhlükəlidirlər.

Xalqın həqiqi hərbi qabiliyyətləri kiçik idi, lakin bu çatışmazlıq təhlükəni tamamilə unutdurmaq həddinə çatan fövqəladə şəxsi cəsarətləri ilə kompensasiya edildi. Çeçen qadının mahnıları isə Çeçen atlısının bu cəsarətli, təşəbbüskar, yırtıcı ruhunu xüsusi parlaqlıqla əks etdirir.

Beləliklə, Çeçenlər mahiyyət etibarı ilə sözün adi mənasında döyüşçü deyil, sadəcə olaraq quldur, qəddar və yırtıcı vəhşilərin üsulları ilə müharibədə hərəkət edən barbar idilər. Kimsə haqlı olaraq qeyd etdi ki, Çeçen tipində, onun mənəvi xarakterində canavarı xatırladan nəsə var. Bu artıq doğrudur, çünki Çeçenlər öz əfsanə və mahnılarında öz qəhrəmanlarını onlara yaxşı tanış olan canavarlarla müqayisə etməyi xoşlayırlar; Dağlının anlayışlarına görə qurd ən poetik heyvandır.

«Aslan və qartal, deyirlər, gücü təmsil edir: onlar zəifin arxasınca gedirlər, canavar isə özündən güclü birinin arxasınca gedir, ikinci halda hər şeyi sonsuz cəsarət və çeviklik ilə əvəz edir. Qaranlıq gecələrdə ovunun dalınca gedib kəndləri, sürüləri dolaşır, oradan da ölüm onu ​​hər dəqiqə təhdid edir… Və bir dəfə ümidsiz bir bəlaya düçar olanda nə qorxu, nə də ağrı ifadə edərək səssizcə ölür»

Məgər bizim qarşımızda əsl Çeçen qəhrəmanının obrazını canlandıran eyni xüsusiyyətlər deyilmi ki, onun doğulması sanki təbiət tərəfindən də qeyd olunur; xalqın ən yaxşı mahnılarından biri belə deyir:

«Ananın Çeçeni dünyaya gətirdiyi gecə canavar tüklənir»

Belə tipik xarakter xüsusiyyətləri ilə aydındır ki, Çeçen hətta sülh dövründə belə evdə öz vəhşi, cilovsuz iradəsini hər şeydən üstün tutur və buna görə də heç vaxt birlik ruhuna və dinc inkişafa nail ola bilməz.

Mənbə: Vasili Potto. Qafqaz müharibəsi. Oçerklərdə, epizodlarda, əfsanələrdə və tərcümeyi-hallarda

Rafael Dağlı

Bu xəbəri paylaşın: