Gənclərin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin aşılanması hər zaman aktualdı

 

Həsənov  Nazim  Əsgər  oğlu
Naxçıvan  Dövlət Universitetinin Baş  müəllimi,müharibə iştirakcısı,
istefada olan mayor 

“Dünyada  ən  şərəfli  peşə  vətəni,torpağı,dövləti  qorumaq  peşəsidir”

Heydər  Əliyev.

Bəşəriyyət tarixində hər bir xalq özünə məxsus şəkildə ölkəsinin social-iqtisadi və siyasi inkişaf şəraitindən asılı olaraq yetişməkdə olan gənc nəslin hərbi biliklərə yiyələnməsinə  xüsusi  əhəmiyyət  vermişdir. Gənc nəslin  hərbi-fiziki tərbiyəsinin  məzmun və formasının səciyyəvi xüsusiyyətləri olduğunu deyə bilərik. Hər şeydən əvvəl, bucür tərbiyə üsulunun tarixi çox qədim olmaqla yanaşı, həm də xarici işğalçılara qarşı milli-azadlıq müharibələrində təşəkkül tapmışdır.

Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi vətənə məhəbbət, öz xalqına hörmət, vətənin düşmənlərinə nifrət, dogma yurdun çiçəklənməsi uğrunda fəal mübarizə-bütün ictimai formasiyalarda dövrün zəka sahiblərinin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi hər bir ölkə vətəndaşının vətəninin müdafiəsinə şəxsi hazırlığı ilə müəyyən edilir. Bunun üçün həmişə  hərbi işə, düşmənə qarşı silahlı mübarizəyə yiyələnmək əsas vəzifə hesab olunur.

Hərbi  vətənpərvərlik hissi min illər  möhkəmləndirilmiş  ülvi hissdir. Bu ülvi hiss insanın öz dogma vətəninə hədsiz məhəbbət bəsləməsində, onun müvəffəqiyyətlərini gördükdə ürəkdən sevinməsində, düşmənlərinə dərin nifrət bəsləməsində, hər qarış torpağın gözbəbəyi  kimi  qorunmasında, döyüş bacarığına və vərdişlərinə  yiyələnməsində ifadə olunur. Hərbi vətənpərvərlik hissi doğma yerlərə və adamlara bağlılıqdan, onları xarici və daxili düşmənlərdən qorumaqdan başlayaraq,bütün qüvvə və qabiliyyətini vətənin, xalqın mənafeyi uğrunda mübarizəyə həsr etməyə qədər inkişaf edib yüksəlir.

Ümumimilli liderimiz Heydər Əliyevin söylədiyi kimi“..bizim, sizin, hamımızın vəzifəsi müstəqil Azərbaycanın sağlam gəncliyini tərbiyə etmək, bilikli etmək, müasir dünyanın  əldə  etdiyi nailiyyətlər səviyyəsinə qaldırmaq, Azərbaycanda müstəqil, demokratik, hüquqi, sivilizasiyalı dövlət quruculuğu işinə cəlb etməkdir…”

Yaşadığımız dövr gənc nəsli kiçik yaşlarından hərbi ruhda böyütməyi tələb  edir. Gənc nəsli psixoloji və mənəvi baxımdan hərbi həyata hazırlamaq vacibdir, vətəni qorumaq üçün həmişə hərbə hazır  olmaq  lazımdır. Gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ilə bərabər, onların fiziki hazırlığının  səmərəliliyi, nəzarətdə olmağı tələb edir.

Bəşəriyyət tarixində hər bir xalq ölkəsinin social-iqtisadi və siyasi inkişaf şəraitindən asılı olaraq hərbi bədən tərbiyəsi sistemini yaradır, yetişməkdə olan gənc nəslin hərbi biliklərə yiyələnməsinə nail olur. Bu bir həqiqətdir ki, hər bir xalqın hərbi-fiziki sistemi özünə məxsus şəkildə qurulmuşdur.

Gənclik hər bir millətin inkişafının təməl daşıdır. Məhz bu səbəbdən bir millətin mövcudluğu üçün sağlam gəncliyin olması vacib şərtdir. Çünki ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin  daha da möhkəmləndirilməsi, gələcəyin etibarlı təminatı, intellektual səviyyəli potensial kadrların yetişdirilməsindən,onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən asılıdır. Bu baxımdan ölkəmizdə gənclərlə iş sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin daha da inkişaf etməsinə təkan verir, onların cəmiyyətdə təsdiq olunmaları üçün şərait yaradır.

İnsanın ən ali və  əzəli hisslərindən  olan vətənpərvərlik hər kəsin doğulub boya-başa çatdığı elə, obaya, topağa, vətəndaşı olduğu ölkəyə məhəbbətdən qaynaqlanır. Lakin vətənpərvərlik  təkcə vətəni  sevmək  deyil. Vətənpərvərlik  həmdə vətən naminə  çalışmaq, vətəni qorumağa hər an hazır olmaq, onun yolunda qəhrəmanlıqlar, fədakarlıqlar göstərmək, vətənin, xalqın  hər  bir  uğuruna  sevinməkdir. Bu hiss insanda anadangəlmə olsa da, bütün digər hisslər kimi tərbiyəyə möhtacdır və tərbiyə yolu ilə daha  da möhkəmlənir və  inkişaf  edir.

Məktəbli uşaq və yeniyetmələrin bir vətəndaş kimi böyüməsində ailənin, cəmiyyətin ümumilikdə mühitin rolu böyükdür. Hərbi vətənpərvərlik  tərbiyəsinin sadəcə quru  sözlərlə, nəsihətlərlə məhdudlaşdırmaq olmaz. Çünki vətən sevgisi gənc vətəndaşlarımızın məqsədyönlü davranışının və fəaliyyətinin motive və ideyasıdır. Bu baxımdan orta məktəblərdə  tədris  olunan gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı fənninin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu fənnin tədrisinin əsas məqsədi, birinci növbədə gəncləri ölkənin müdafiəsinə psixoloji cəhətdən hazırlamaqdır. Bu isə gənclərə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında mühüm rol oynayır.  Orduya çağırılan gənclərin ali məktəbdə oxuduğu dövrdə müəyyən hərbi biliklərə yiyələnməsi sonrakı dövrdə onların peşəkar hərbiçi kimi yetişməsində də vacib rol oynayır.

Nəyin var sənindir, bu baş, bu bədən,

Əcəl aman verə ömür bitməyə!

Sənə qurban olum demirəm Vətən,

Hazıram yolunda qurban getməyə.

         Azərbaycan   xalqı  gələcəyimiz olan gənc nəslin vətənə məhəbbət, elinə və obasına hörmət, soykökünə,öz ata-babalarının ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə olunmasına həmişə böyük məsuliyyətlə yanaşıb və ona həyati əhəmiyyətli məsələkimi baxıb. Bu bir həqiqətdirki,  vətənpərvərlik insanda fədakarlıq, qəhrəmanlıq və məğlubedilməzlik hissi  yaradır, apardığı  mübarizədə  onda  inam  hissini  gücləndirir.

Danılmaz  bir faktdır ki, insanda vətənpərvərlik hissi qəhrəmanlığın əsasını qoyan amildir. Azərbaycanın. şanlı tarixi və əfsanəvi qəhrəmanları ilə həmişə fəxr edir. Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır, bu xalq öz vətənini göz bəbyi kimi qorumağa hazır olan mətn gənclər yetişdirib. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, gənclərin çağrışaqədərki hazırlıq  dərslərinin  ehtiyatda olan zabitlər tərəfindən keçirilməsi bu işdə əhəmiyyətli rol oynayır.

 Belə mütəxəssislər tələbələrə hərbi vətənpərvərlik hisslərini daha keyfiyyətli şəkildə aşılaya bilirlər.

Tələbələrin hərbi vətənpərvərlik hisslərinin artırılmasında hərbiçilərlə canlı ünsiyyətdə  mühüm  rol  oynayır. Hərbi  dərslər  zamanı  tələbələri hərbi  hissələrə aparılması da yeniyetmələrin formalaşmasında, onların vətənə bağlılığının artırılmasında və vətənin, torpağın müdafiəsində durmaq kimi hisslərinin inkişaf etdirilməsində böyük əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikası Ali baş komandanın xüsusi diqqət və qayğısı ilə əhatə olunan məktəblərin qarşısında gənc nəslin hərbi vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi   sahəsində   məsul  və  təxirəsalınmaz vəzifələr  qoyulması  təsadüfi  deyil.

Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə son dövrlərdə tələbələrin hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi xeyli yüksəlib. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin faktlar və zəngin əyani vasitələr əsasında aparılması tərbiyə işinin bu  mühüm sahəsi üzrə maraqlı forma və üsulları da meydana çıxarıb, məktəblərlə hərbi hissələr  arasında əlaqələrin yaradılması daha da gücləndirilib. Bu sahədə məktəblərdə toplanılmış qabaqcıl təcrübə hərbi vətənpərvəlik tərbiyəsini   daha  məzmunlu  və  məqsədə  uyğun  şəkildə  aparmağa  imkan  verir.

Bu  gün  gənclərin çağrışaqədərki hazırlığı dərslərinə cəlb edilən hər bir tələbə yaxşı bilir ki, ordumuz varlığımız  deməkdir, bu  sarsılmaz  qüvvə, sözün  əsl  mənasında, xalqın gücüdür, gənclərin  yüzlərlə  igid  və mərd nümayəndələrini  öz sıralarında birləşdirən dəmir yumuruqdur. Ona görə də xalqımız öz ordusu ilə fəxr edir, onu yüksək məhəbbət hissi ilə sevir. Ötən il sentyabr ayının 27-də başlanan vətən müharibəsində ordumuzun qazandığı Böyük Qələbədə başlıca səbəblərdən biri məhz onun sıralarında belə qəhrəman və vətənpərvər övladların olması idi. Bu gün qürur hissi duyuruq ki, azadlıq mücadiləsində naxçıvanlı gənclər də az deyildi. Onların yüzdən çoxü şəhidlik zirvəsinə ucaldı, bir qismi isə qazı ömrü yaşayır. Belə igidlərimizin keçdiyi şərəfli ömür və döyüş yolları bu günkü tələbələr  üçün  bir örnək, onlarda vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsində bir nümunədir.

Bu xəbəri paylaşın: